Vereniging van Eigenaren

Als u een appartement koopt, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het lidmaatschap is verplicht en kan niet worden opgezegd. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. De VvE regelt ook uw rechten en plichten. Minimaal één keer per jaar wordt de ALV gehouden.

Een aandeel in de Vereniging van Eigenaren ontstaat bij het verkrijgen van het appartementsrecht. Het appartementsrecht bestaat uit het appartement en een aandeel in de gemeenschappelijke ruimtes. Bij de koop van een appartement krijgt u 3 documenten:

1.De eigendomsakte
De eigendomsakte is uw bewijs van eigendom. Hierin staat beschreven wie de koper en verkoper zijn van het appartement en voor hoeveel het appartement is verkocht.

2.De splitsingsakte
In de splitsingsakte staat omschreven hoe het gebouw is opgedeeld. Vaak hoort hierbij ook een splitsingstekening. Op deze tekening staan de grenzen aangegeven tussen de privégedeeltes (appartementen) en de gemeenschappelijke ruimten. In de splitsingsakte wordt ook vermeld welk bedrag de eigenaar moet bijdragen aan de servicekosten voor het gebouw.

3.Het splitsingsreglement
In het splitsingsreglement staat beschreven hoe de Vereniging van Eigenaren vergadert en met hoeveel stemmen een besluit wordt goedgekeurd.

Organen van de VvE. Een VvE heeft 4 wettelijk verplichte organen, namelijk het bestuur, de voorzitter van de vergadering, de kascommissie en de vergadering van eigenaars. Het bestuur kan een van de eigenaars van een appartement zijn. Het kan ook een externe bestuurder zijn, zoals bijvoorbeeld een administratiekantoor. Een VvE houdt minimaal 1 keer per jaar een vergadering en legt verantwoording af over het financiële beheer.

Gezamenlijk onderhoud door VvE. Een VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Bijvoorbeeld de gevel of het dak. Alle eigenaars maken maandelijks geld over aan de VvE voor klein onderhoud en de gezamenlijke kosten. Ook is er een reservefonds. In dit fonds sparen de eigenaren voor groot onderhoud en verduurzaming. De VvE heeft een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering.

VvE regelt rechten en plichten eigenaar appartement. Woont u in een gebouw met meer eigenaren? Dan is het gebouw gesplitst. De appartementen staan dan los van elkaar ingeschreven bij het Kadaster. Al uw rechten en plichten als eigenaar van het appartement staan (1) in de splitsingsakte – hierin staat een nauwkeurige omschrijving van het gebouw; (2) in het splitsingsreglement – hierin staan de spelregels van de VvE. In deze documenten staat bijvoorbeeld: (1) of u het appartement mag verhuren; (2) informatie over het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Denk aan een laadpaal plaatsen op het parkeerterrein of een scootmobiel in de hal.

VvE lidmaatschap is verplicht. Iedereen die eigenaar is van een appartementsrecht, is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat lidmaatschap kan niet opgezegd worden. Het VvE lidmaatschap is verplicht omdat je samen met de andere appartementseigenaren het hele gebouw in eigendom hebt. Samen met de appartementseigenaren moet je zorgen voor het beheer en het onderhoud van het gebouw. En dat is de reden waarom de overheid een VvE lidmaatschap verplicht heeft gesteld en kan het ook niet worden opgezegd. Wil je uit dit lidmaatschap, dan zul je het appartement moeten verkopen en ergens huurder worden of een eengezinswoning kopen, dan heb je niks meer met een VvE te maken.

Algemene Leden Vergadering. Minimaal 1 keer per jaar wordt een Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden, waarbij alle eigenaars volgens de wet aanwezig mogen zijn. Afhankelijk van het aandeel van de eigenaar (zie akte van splitsing) heeft elke eigenaar 1 stem om uit te brengen.

De VvE kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als het minimum aantal stemmen aanwezig is (ook wel quorum genoemd, zie splitsingsreglement). Minstens de helft van het totaal aantal stemmen moet op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Eigenaars kunnen bij afwezigheid ook iemand anders machtigen om namens hun een stem uit te brengen. Alleen bij voldoende stemmen kunnen eigenaars belangrijke beslissingen doorvoeren. Het is daarom van groot belang dat eigenaars hun stem geven op de vergadering.

Bron: Rijksoverheid, Nederland VvE, Makelaarsland