Woningcorporatie

Een woningcorporatie of woningbouwcorporatie is een organisatie die zich bezighoudt met het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare en goede huurwoningen aan met name mensen met een laag inkomen (sociale huurwoningen) of aan mensen die om redenen moeilijk een passende woning kunnen vinden.

De rol van woningcorporaties is vastgelegd in de Woningwet. Hieronder een aantal zaken waarmee de woningcorporatie iets kan betekenen voor haar huurders. Deze komen uit de verkorte versie van de Woningwet.

Sociale huurwoning – Een woningcorporatie houdt zich bezig met het bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen. In de Woningwet staat dat 80% van de sociale huurwoningen bedoeld is voor mensen met een jaarinkomen lager dan 34.911euro (prijspeil 2015) en 10% voor mensen met een jaarinkomen tot 38.950euro.

Leefbaarheid – Woningcorporaties mogen initiatieven ondersteunen van hun huurders. Er worden afspraken met gemeente en bewonersorganisaties op het gebied van leefbaarheid (binnen de kaders van de wet).

Duurzaamheid – Woningcorporaties mogen voorzieningen aanbrengen (of huurders daarbij ondersteunen) die bijdragen aan duurzaam energiegebruik. Zoals zonnepanelen, grondwarmtepompen en warmte-koude opslaginstallaties. Een van de voorwaarden is dat de voorziening ten goede komt aan de eigen huurders.

Diensten aan bewoners -Woningcorporaties mogen beperkt diensten aanbieden aan hun huurders, zoals bijvoorbeeld als makelaar optreden bij de verkoop van hun huurwoning of bemiddelen bij het sluiten van verzekeringen die met een corporatiewoning te maken hebben. Verder mogen woningcorporaties producten als koopgarant aanbieden, waarbij woningen onder voorwaarden kunnen worden verkocht aan huurders. Ook mogen ze een bijdrage leveren aan de financieringslasten (rente en aflossing) van startende kopers met een huishoudinkomen lager dan € 38.000.

Prestatieafspraken – Woningcorporaties leveren een bijdrage aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Deze bijdrage wordt vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, bewonersorganisatie en de woningcorporatie.

Huurders – De huurdersorganisatie is de lokale overlegpartner van de gemeente en de woningcorporatie. De huurdersorganisatie bepaalt zo mede het volkshuisvestingsbeleid. Het bestuur van de woningcorporatie stuurt de huurdersorganisatie jaarlijks de jaarrekening, het jaarverslag en volkshuisvestingsverslag. Daarnaast stelt de woningcorporatie jaarlijks een ‘overzicht van voorgenomen werkzaamheden’ ter beschikking aan de huurdersorganisatie.

Toezicht woningcorporatie – De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer.

Bekende woningcorporaties in Den Haag zijn

Arcade Mensen en Wonen

Haag Wonen

Staedion

Vestia

Duwo

Omnia Wonen