Eindverslag Parkeerterrein

Waarom dit eindverslag?
Omdat de problemen rondom Veiligheid en Leefbaarheid op het parkeerterrein bij Calandria niet aangepakt konden worden, is een onderzoek gestart om te kijken wat zich hier afspeelt, zodat in
samenwerking met gemeente Den Haag een geschikte gezamenlijke aanpak kan worden gevonden. Het ‘gezamenlijke’ is belangrijk omdat het hier gaat om partijen die ook betrokken worden bij de herontwikkeling van het gebied Nieuw-Laakhaven, waar Calandria een onderdeel van is. Dit eindverslag is onderdeel van het onderzoeksverslag.

Totstandkoming eindverslag
Het eindverslag wordt definitief gemaakt nadat samenwerkingspartijen de mogelijkheid is geboden om te reageren op vragen, het concept en de eindversie. Het eindverslag behandelt : (1) omgeving Calandria, (2) samenwerkingspartijen, (3) ontstaan van problemen, (4) de herontwikkeling, (5) de aanpak en (6) evaluatie veiligheid en leefbaarheid (7) conclusie en (8) advies.


1 – Omgeving Calandria
Het gebied waarin het Calandria appartementencomplex zich bevindt, is een aandachtsgebied waar met name bedrijven zijn gevestigd. In dit herontwikkelingsgebied is Calandria als enige appartementencomplex aanwezig. Er is hier geen blowverbod doorgevoerd en er zijn partydrugsboten die hangjongeren aantrekken die drank, softdrugs en lachgas gebruiken zowel op de parkeerplaatsen in de straat als op het bewonersparkeerdek. En samen met een aantal zaken heeft
dit geleid tot hoge bewonerskosten (schoonmaakkosten, camerabewaking, slagbomen etc).

2 – Samenwerkingspartijen

2.1 Grondeigenaar en projectontwikkeling : Sinds de zomer van 2020 is Mybond de nieuwe grondeigenaar en projectontwikkelaar van het gebied rondom Calandria en is het de opdrachtgever van Puur beheer en Atrium. Mybond bekleedt 2 functies: Als grondeigenaar draagt het een belangrijk stukje verantwoordelijkheid in het verbeteren  van veiligheid en leefbaarheid in het gebied, waar het eigenaar van is. En als projectontwikkelaar draagt het een belangrijk stukje verantwoordelijkheid in het creëren van Veiligheid en Leefbaarheid in het ontwikkelgebied.

2.2 Stadsdeelkantoor Laak : Stadsdeelkantoor Laak heeft ook 2 functies: Aan de ene kant werkt het aan verbetering veiligheid en leefbaarheid in het aandachtsgebied en kan het in samenwerking met grondeigenaar Mybond hierin goede stappen zetten. Aan de andere kant is het betrokken bij de herontwikkeling van het aandachtsgebied en kan het in samenwerking met de projectontwikkelaar Mybond de juiste omgeving creëren voor Veiligheid en Leefbaarheid in dit ontwikkelgebied.

2.3 Calandria : Calandria vertegenwoordigt haar bewoners en heeft met Mybond de problemen besproken. Toen de situatie verslechterde, omdat de problemen en meldingen niet werden aangepakt, is een apart bewonersonderzoek gestart om bij stadsdeelkantoor Laak aandacht te vragen voor de heersende problemen. Bewoners hebben een online logboek opgezet; bewoners  hebben toegang tot de voortgang over veiligheid & leefbaarheid en voortgang herontwikkeling en zij zoeken naar samenwerking met partijen (politie en handhaving) om het gebied veilig en leefbaar te maken.

3 – Het ontstaan van de problemen

3.1.De belangen tussen bewoners en bedrijven verschillen. De bewonersbelangen voor meer Veiligheid en Leefbaarheid komen niet overeen met de belangen van commerciële partijen.

3.2.Problemen en klachten blijven te lang liggen. Mybond is op de hoogte gebracht door Calandria over de problemen die al langere tijd spelen. Verder worden bewonersmeldingen door Puur Beheer en Atrium niet (of te laat) in behandeling genomen. Doordat deze problemen niet zijn aangepakt, zijn de problemen verergerd en zijn ook de bewonerskosten toegenomen.

3.3 Vertraging door besluitvorming bedrijven. Volgens Mybond ligt de oorzaak van het probleem bij de besluitvorming van bedrijven. Deze bedrijven komen bijeen in een Bedrijven VvE die vanwege verschillende meningen niet tot een gezamenlijk besluit konden komen om de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

4 – Herontwikkeling

Naast de problemen die bij Calandria spelen, valt dit gebied ook onder het herontwikkelingsplan CID. Vanuit het onderzoeksverslag wordt geadviseerd eerst de problemen bij Calandria op te lossen vóórdat aan de herontwikkeling wordt gestart, zodat de huidige problemen zich niet op grotere schaal voortzetten na de herontwikkeling.

Mybond werkt als projectontwikkelaar mee aan de herontwikkeling van het gebied Laakhavens. Eind december 2020 zijn de ontwerpplannen bij de gemeente ingediend. Mybond heeft geen gebruik gemaakt van bewonersparticipatie bij de totstandkoming van deze plannen.

Stadsdeelkantoor Laak werkt ook mee aan de herontwikkeling van het gebied Laakhavens via de Nota van Uitgangspunten.

Voor Calandria is een veilige en leefbare omgeving van belang; zij wil daarom helpen om de problemen aan te pakken en bijdragen aan de herontwikkelingsplannen.

5 – De aanpak

Nadat stadsdeelkantoor Laak het onderzoeksverslag heeft ontvangen, is zij met diverse zaken aan de slag gegaan om de veiligheid en leefbaarheid in het aandachtsgebied te verbeteren.

5.1. Stadsdeelkantoor Laak heeft 2 beheerdersvergaderingen georganiseerd om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Politie en handhaving waren aanwezig. Calandria werd vertegenwoordigd door BKS en RBA. Puur beheer was aanwezig namens de beheervereniging. Atrium was op beide vergaderingen niet vertegenwoordigd.

5.2. De politie heeft een Plan van Aanpak gepresenteerd.

5.3. Stadsdeelkantoor Laak heeft handhaving, jongerenwerkers en buurtpreventie ingezet voor verbetering veiligheid in het gebied.

5.4. De verbetervoorstellen die in de beheerdersvergadering zijn besproken, zijn door Mybond opgenomen in een actieplan, die verder worden uitgevoerd door Atrium. Het Huishoudelijk Reglement voor bedrijven is aangepast, zodat bedrijven makkelijker tot besluitvorming kunnen komen over veiligheid en leefbaarheid.

5.5. Stadsdeelkantoor Laak zegt dat Calandria welkom is om via burgerparticipatie bij te dragen aan Nota van Uitgangspunten.

5.6 Stadsdeelkantoor Laak organiseert bijeenkomst met Mybond en Calandria om elkaar te informeren over de voortgang.

5 – Evaluatie Veiligheid en Leefbaarheid

Evaluatie volgt nog.

6 – Conclusie

‘Veiligheid en Leefbaarheid’ vormen één van de pijlers van het CID-programma in het herontwikkelingsgebied Laakhavens. Voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in dit aandachtsgebied en ontwikkelgebied, zijn de volgende partijen nauw met elkaar verbonden: stadsdeelkantoor Laak, Mybond, Calandria. Door de samenwerking aan te gaan kunnen partijen elkaar aanvullen en versterken in hun kennis en ervaring om het aandachtsgebied succesvol aan te pakken.

7 – Advies

7.1 Burgerparticipatie: Gezien de problemen die spelen is het advies om Calandria in de vorm van burgerparticipatie te betrekken bij de herontwikkeling. Calandria kan bijdragen aan verbetering veiligheid en leefbaarheid in het gebied. Ook voor het ontwerpplan dat reeds door Mybond is ingediend, is het advies om bewoners hierin alsnog te laten participeren.

7.2 Aanpak parkeerterrein Calandria: het advies is een blowverbod in te voeren en de partydrugsboten te verwijderen. In de tussentijd is het noodzakelijk dat de gemeente (politie en handhaving) samen met bewoners kijkt naar een goede aanpak zonder dat de veiligheidskosten voor bewoners enorm stijgen door aanschaf van duur apparatuur. Lukt het niet om deze problemen aan te pakken dan zal dit toenemen na de bouw van appartementencomplexen. En ook hier zal dit leiden tot extra stijging van de bewonerskosten.

7.3 De stem van bewonersgroep: De aanpassing van het huishoudelijk reglement voor bedrijven draagt bij om conflicterende belangen tegen te gaan. Maar om goede veiligheid en leefbaarheid in stand te houden, is het advies om de ‘stem’ van de bewonersgroep zwaarder te laten wegen dan de ‘stem’ van de commerciële bedrijvengroep. De bewonersgroep speelt namelijk een belangrijke rol op het gebied van veiligheid en leefbaarheid en sociale cohesie.

7.4 Omgeving verbeteren: De autobedrijven en partyboten veroorzaken vele problemen in de omgeving. Door de juiste bedrijven en winkels aan te trekken, komt dit gebied weer tot bloei.

7.5 VvE/bewonersorganisaties:  Door de toename van appartementencomplexen zal voor het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid een goede samenwerking nodig zijn tussen Stadsdeelkantoor Laak en VvE(s). Hoe deze samenwerking succesvol kan worden vormgegeven is opgenomen in een voorstel dat door Vania eind 2020 is neergelegd bij stadsdeelkantoor Laak.

7.6 De rol van beheerders: De werkwijze van Puur beheer en Atrium spelen een belangrijke rol in het doorvoeren van verbeteringen. De bewonerservaring is dat meldingen door beide beheerders niet goed kunnen worden opgepakt, wat uiteindelijk leidt tot een opstapeling van problemen. Het advies is hun werkwijze te bekijken en aan te passen of de samenwerking te beëindigen.