Voortgang Onderzoek

In dit voortgangsoverzicht kunt u volgen welke acties door betrokken partijen zijn genomen ter verbetering van veiligheid en leefbaarheid n.a.v. het Calandria Leefbaarheidsonderzoek, (met logboek, herontwikkeling en eindverslag parkeerterrein). Contact: calandria@nieuwlaakhaven.com

Betrokkenen : Gemeente Den Haag, projectontwikkelaar en bewoners Calandria

———————-

Update Januari 2024

 • Rapport Geluidshinder. Bewoners hebben al langere tijd last van geluidsoverlast van auto’s en motoren aan de Calandstraat en hebben de gemeente gevraagd een geluidsonderzoek te doen. Onlangs is een rapport uitgekomen waarin staat dat het wegverkeer de geluidsgrenswaarde overschrijdt en dat het nodig is de grenswaarde voor geluid te verhogen om te kunnen bouwen. Een zienswijze is ingediend met als boodschap dat het noodzaak is om onderzoek te laten uitvoeren op geluid en luchtkwaliteit door een onafhankelijke organisatie alvorens men wil gaan bouwen.
 • Handreiking Veiligheid en Leefbaarheid. Deze handreiking somt alle knelpunten op die zich in en rondom het wooncomplex voordoen. Gebleken is dat deze knelpunten zich landelijk voordoen bij wooncomplexen. Om deze reden komen organisaties uit verschillende gemeenten bij elkaar om kennis en ervaring met elkaar te delen via online sessies.
 • De gemeenteraad. De Handreiking Veiligheid is gestuurd naar College B&W met het verzoek om vragen te beantwoorden. Een reactie volgt.
 • Nieuw bestuur Beheervereniging. De Beheervereniging houdt zich bezig met beheer en onderhoud van het bedrijven/parkeerterrein. In oktober 2023 heeft de Beheervereniging een nieuw bestuur gevormd: Danny en Vania. In december 2023 heeft overdracht van informatie plaatsgevonden. Het terrein heeft sinds kort een technisch beheerder (Eren) die het bestuur helpt bij een goede uitvoering van zaken. In februari volgt een bestuursvergadering: alle leden en bewoners kunnen agendapunten aanleveren via beheervereniging@hotmail.com. De verwachting is dat daarna in maart/april een Algemene Leden Vergadering van de Beheervereniging volgt.
 • Nieuwe grooteigenaar. Sinds december 2023 heeft Calandria een nieuwe grooteigenaar. Het bestuur van de Beheervereniging heeft reeds kennis gemaakt en bijgepraat over zaken die voor bewoners van belang zijn (leefbaarheid, kostenbesparing, transparantie).
 • Algemene Leden Vergadering VVE Calandria (wooncomplex). Op 16 november 2023 heeft een laatste vergadering van VVE Calandria plaatsgevonden die door leden is uitgeroepen met agendapunten als kostenbesparing, leefbaarheid en transparantie. Het bestuur van VVE Calandria was niet aanwezig op de vergadering. Het verslag is daarom naar het bestuur gegaan, met het verzoek het verslag op de agenda te plaatsen voor de eerstvolgende ALV zodat besluiten genomen kunnen worden. Een kopie van het verslag van november 2023 kan worden opgevraagd bij het bestuur van VVE Calandria of bij het bestuur van de Beheervereniging.

Voor vragen of meer informatie: mail beheervereniging@hotmail.com

Update 10.02.23 Besluit verlaging

In februari 2022 is een besluit genomen over de verhoging van de bijdrage. Omdat deze te hoog bleek, is in juni 2022 door leden een ALV uitgeroepen. Omdat toen geen besluit kon worden genomen, is gevraagd VVE Rechtsbijstand in te schakelen voor advies. Het advies van VVE Rechtsbijstand is op de eerstvolgende ALV een nieuw besluit te nemen. De eerstvolgende ALV staat op 23 maart ingepland.

Update 02.02.23 Aanpak aandachtspunten

Het terrein is aangepakt en het beheer ligt nu geheel in handen van het beheerkantoor om het terrein op orde te houden. Het volgende actiepunt is de aanpak van interne VVE zaken en dit zijn het verantwoord verlagen van de bijdrage en het verbeteren van het VVE beleid voor meer transparantie. Ook wordt gewerkt aan de afronding van het handboek Veiligheid en Leefbaarheid.

Update 30.01.23 VVE Calandria

De leden zijn de stukken aan het voorbereiden voor de ALV van VVE Calandria. Een aantal voorstellen gaan mee als beslispunt zodat leden daarover een besluit kunnen nemen op de ALV, zoals bijvoorbeeld:

 • In verband met verlaging bijdrage gaan mee een aangepaste MJOP voor 2023 met daarin de kosten voor dit jaar, met nieuwe offertes en de berekening voor de nieuwe maandelijkse bijdrage
 • In verband met transparantie gaan mee de functieomschrijvingen bestuur, verkiezingsproces, aanpassing huishoudelijk reglement
 • De vragen die niet door het bestuur per mail worden beantwoord, gaan mee naar de ALV zodat deze worden vastgelegd in de notulen

Update Verlaging Maandelijkse Bijdrage

Naar aanleiding van de forse verhoging van de maandelijkse bijdrage was vorig jaar door leden een ALV uitgeroepen. Volgens VVE Rechtsbijstand is verlaging mogelijk door een nieuw besluit te nemen op de eerstvolgende ALV. De leden volgen het advies van VVE Rechtsbijstand en vragen nieuwe offertes aan om de verlaging te kunnen verantwoorden op de eerstvolgende ALV waar alle leden een besluit kunnen nemen. Zo is in overleg met Vereniging Eigen Huis een besparing gerealiseerd van 60.000euro op rookgasafvoeren met duurzame oplossing.

Het bestuur volgt niet het advies van VVE Rechtsbijstand en verstrekt een opdracht aan een bedrijf voor de uitvoering van de rookgasafvoeren, zonder de leden te informeren over het bedrijf en de kosten. Aangezien er reeds een tekort is in de kas, is dit een zorgelijke kwestie. Om deze redenen is een juridisch adviseur ingeschakeld om duidelijkheid te krijgen en om voor onze financiële belangen op te komen. Wil jij ook jouw financiële belangen behartigd hebben, teken dan de brief.

 • Brief belangenbehartiging (link). Deze brief verwijst naar onderstaande brieven:
 • brief 4 november 2022 Arag (link)
 • brief 5 december 2022 Arag (link)
 • mail 5 januari 2023 met ledenvragen (link)
 • mail 18 januari 2023 met ledenvragen (link)

Update 15.01.23

In 2022 zijn maandelijkse updates uitgestuurd over de ontwikkelingen bij Calandria om de heersende problemen aan te pakken. Deze updates gaan uit naar de gemeente, politie, handhaving, stadsdeelwethouder, VVE’s, Van ‘t Hof Rijnland, beheerkantoor, raadsleden etc. Hieronder de laatste 3 updates:

Update 28.08.22 : Coffeeshopboot

De gemeente heeft gereageerd op de vragen over de coffeeshopboot en heeft een andere mening. Het verzoek aan de bewoners is om hierop te reageren, zodat dit als onderbouwing kan worden meegenomen in de reactie naar de gemeente. Lees hier de reactie van de gemeente.

Update 22.08.22

VVE: Op 30 juni 2022 is door de grooteigenaar voor een nieuw bestuur gekozen. Overdracht van bestuurswerkzaamheden veiligheid & leefbaarheid heeft vorige week plaatsgevonden. Voor een goede samenwerking worden problemen mbt veiligheid en leefbaarheid bij het bestuur onder de aandacht gebracht. Het vertrouwen is er dat dit ervaren bestuursteam zich enorm gaat inzetten voor alle bewoners.

Beheerkantoor: Bewoners die problemen ondervinden doen er goed aan dit te melden bij het beheerkantoor, mail: rob@bksbeheer.com. In sommige gevallen geeft het aantal meldingen de ernst van de situatie aan en dit bespoedigt een snelle aanpak.

Wrakautos: BKS is bezig offertes op te vragen om achtergelaten (wrak)autos van het terrein en parkeerdek te laten wegslepen. Staat er een achtergelaten (wrak)auto op jouw parkeervak, geef het door aan BKS!

Gemeente: Om escalatie van problemen te voorkomen, zullen zaken en meldingen waarin het beheerkantoor vastloopt en niet (tijdig) kunnen worden aangepakt, worden meegenomen in de updates naar de gemeente om mee te denken over een tijdige aanpak.

Update 10.08.22 : VVE-leden & Beheerkantoor

Vaak is het voor VVE-leden onduidelijk waar zij recht op hebben in de samenwerking met een beheerkantoor. Afspraken kunnen in het beheercontract worden opgenomen en een aantal zaken kunnen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgelegd. Hieronder een aantal zaken waar VVE-leden recht op hebben.

 1. Het beheerkantoor is in dienst van de VVE en leden betalen het beheerkantoor om namens hen werkzaamheden uit te voeren
 2. Het zijn de leden die een leidende positie hebben en bepalen wat moet gebeuren en welke opdrachten moeten worden uitgevoerd (niet het beheerkantoor).
 3. Het beheerkantoor kan op verzoek van de leden een advies geven, maar daar hoeven leden geen gebruik van te maken.
 4. Van leden wordt verwacht dat zij goede besluiten kunnen nemen; zij hebben daarom recht op transparante informatie van het beheerkantoor. Leden moeten te allen tijde informatie van het beheerkantoor ontvangen als zij dat nodig hebben, denk aan offertes, jaarrekening, contract beheerkantoor, etc
 5. De leden moeten offertes/prijzen kunnen beoordelen als ze marktconform zijn; het beheerkantoor is verplicht deze informatie te verstrekken
 6. Een VVE-lid kan zelf offertes aanleveren bij het beheerkantoor en het beheerkantoor dient dit mee te nemen naar de ALV zodat daarover een besluit kan worden genomen
 7. VVE-leden kunnen afspraken vastleggen in het Huishoudelijk Reglement over de samenwerking met het beheerkantoor: zoals bijvoorbeeld 1) dat het beheerkantoor offertes aanlevert met vermelding van een vaste prijs (niet ‘vanaf’) zodat een goede beoordeling van offertes kan worden gedaan door leden, 2) dat leden ook offertes kunnen aanleveren t.b.v. onderhoud gebouw om kostenbesparend te werken.

Update 02.08.22

 • CV-Ketels: BKS is bezig offertes aan te vragen. Gevraagd is om de offertes hiervan tijdig naar de leden te sturen, zodat zij offertes kunnen aanvragen en prijsvergelijking kunnen doen voor de volgende VVE-vergadering.
 • Rookgasafvoer: BKS heeft gereageerd op het verzoek om offerte en inspectierapport aan te leveren ivm prijsvergelijking. BKS geeft aan dat het nog bezig is met nieuwe offertes aanvragen en dat het daarom voor de leden nog niet mogelijk is om een prijsvergelijking te doen. Gevraagd is om de informatie tijdig naar leden door te sturen zodat ze tijd krijgen om offertes aan te vragen en prijsvergelijking te doen voor de volgende VVE-vergadering.
 • Bedrijventerrein: Bij uitvoeringswerkzaamheden aan wegdekprofiel waren onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen bij oprit. Bewoners hebben uit noodzaak zelf borden gemaakt en opgehangen. BKS wordt gevraagd hoe herhaling van een dergelijke situatie wordt voorkomen volgende keer.
 • Bewonersparkeerdek: Op het bewonersparkeerdek staat een gedumpte auto op het parkeervak van een bewoner. BKS gaat uitzoeken wat de kosten voor wegslepen zijn.
 • Verkeersschouw: Op 7 juli is een verkeersschouw van de gemeente geweest waarbij wooncomplex Blue Nile en Calandria aanwezig waren. Namens Calandria was dhr Nannan van de Technische Commissie aanwezig (mw Ramharakh kon er niet bij zijn). Er zijn vragen gesteld door Blue Nile en deze zullen door de gemeente worden beantwoord. Gemeente is ook op de hoogte dat tijdelijke drempels aan de Verheeskade nodig zijn ivm hardrijdende auto’s.

Update 22.07.22 Maandelijkse bijdrage

 • Op de laatste vergadering is een discussie geweest over de wijze waarop het bestuur met MJOP en financien is omgegaan. Jarenlang is niet geïndexeerd. Als gevraagd wordt naar de reden hiervan, wijst het bestuur naar de vorige beheerder die indexering niet nodig vond. Maar ook is niet geïndexeerd toen het in 2018 wettelijk verplicht was. Er is een groot tekort ontstaan en er wordt gesproken over wanbeleid en er is sprake van boosheid. Er wordt gevraagd waarom de voorzitter die 12 jaar in functie is, al die jaren geen tijdige actie heeft ondernomen. Als reactie wijst het bestuur naar het besluit van de ALV en de leden wijzen naar de verantwoordelijkheid van het bestuur. Echter, er moet vertrouwen zijn om de samenwerking te willen voortzetten.
 • BKS is verzocht VVE rechtsbijstand in te schakelen voor advies over de situatie en welke mogelijkheden er zijn voor een goede oplossing voor de leden.
 • Op de volgende vergadering zal door de leden een voorstel worden gedaan voor een passende maandelijkse bijdrage waar de ALV een besluit op moet nemen.
 • Om inzicht te krijgen in de hoge kosten voor rookgasafvoerkanalen is BKS gevraagd om het inspectierapport en meer info over offerte aan te leveren. In de door BKS aangeleverde offerte staat namelijk geen prijsvast bedrag vermeld, waardoor het lastig is om te zien of de prijzen marktconform zijn.
 • Aangegeven is dat leden inzage willen hebben in offertes en contracten. De leden hebben hier recht op om te kunnen bepalen of zij niet teveel betalen. BKS reageert hier niet op.
 • BKS geeft wel aan dat leden offertes mogen aanleveren (daar hebben leden ook recht op).
 • Momenteel worden door leden offertes opgevraagd voor de rookgasafvoerkanalen.
 • Voor een goed en transparant beleid dienen de offertes te worden meegenomen naar de VVE-vergadering, zodat de ALV hierop een besluit kan nemen.

Update 02.07.22 Coffeeshopboot

 • In december 2021 is een petitie getekend door 90% van de bewoners. Daarna zijn in februari 2022 rondleidingen gegeven bij Calandria en omgeving aan raadsleden van verschillende politieke partijen (Groen Links, Hart voor Den Haag, D66, CDA, VVD etc).
 • Op 30 juni jl. zijn door raadsleden over de coffeeshopboot deze vragen gesteld aan de gemeenteraad, waarop zij schriftelijk moet reageren.

Update 30.06.22 VVE

Op de vergadering zijn punten besproken als verlaging bijdrage, coffeeshopboot en containerwoningen; de meningen hierover zijn verdeeld tussen beide teams. Deze onderwerpen gaan door voor een stemming naar de volgende vve-vergadering. Een stemming is geweest voor een nieuw bestuur. Het team van bestuurslid Veiligheid staat voor verlaging bijdrage en verwijdering coffeeshopboot met 31 stemmen. Het team van de voorzitter staat voor behoud van verhoging bijdrage en behoud van coffeeshopboot met 17 stemmen. Van ‘t Hof Rijnland kon door omstandigheden niet op de vergadering aanwezig zijn en omdat het niet op de hoogte was van 2 teams heeft het zijn stem aan BKS overgedragen. BKS heeft toen gekozen voor het team met de minste stemmen.

Update 28.06.22 Stand van zaken

De volgende verbeteringen zijn tot stand gekomen om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

 1. Slagbomen zijn geplaatst bij oprit en afrit bedrijventerrein
 2. Camera’s zijn geplaatst bij oprit en afrit bedrijventerrein
 3. Floodlights zijn geplaatst op terrein bij Shurgard
 4. Een deel van het terrein is afgezet om wrakauto’s en grof vuil te voorkomen
 5. Grof vuil is verwijderd
 6. Concept samenwerkingsafspraken met bedrijven is op papier gezet (te bespreken op vergadering Beheervereniging). Sommige afspraken worden nu al toegepast.
 7. Slagbomen op bewonersparkeerdek worden geplaatst.

Openstaande acties zijn:

 1. Overige wrakauto’s verwijderen
 2. Coffeeshopboot verplaatsen

Update 22.06.22

 • Nadat alle grof vuil van het terrein is gehaald, is de volgende dag weer grof vuil gestort. BKS is gevraagd om in samenwerking met Shurgard het probleem aan te pakken.
 • BKS beheer heeft nog geen terugkoppeling gehad van het bedrijf over het verwijderen van wrakauto’s. Wordt vervolgd.
 • Op 21 juni is grof vuil van het terrein verwijderd. Een kopie van de rekening zal worden opgevraagd ivm prijsvergelijking met andere partijen (om bewonerskosten laag te houden).
 • Op 23 juni worden armaturen verlichting op parkeerdek aangepakt. Over de kosten waren vraagtekens, nadat voor het vervangen van 2 lampen een hoogwerker is ingeschakeld. Een kopie van de rekening zal worden opgevraagd ivm prijsvergelijking.
 • BKS Beheer is gevraagd om ook de bewonersmeldingen op het bedrijventerrein aan te pakken. De bewoners hebben BKS gekozen voor onze VVE Wonen, VVE Parkeren en de Beheervereniging om de problemen makkelijker te kunnen aanpakken; via het logboek komen meldingen binnen en deze gaan naar het beheerkantoor. De bewoners kunnen in het logboek zien of de melding is afgehandeld.
 • Het concept ‘huishoudelijk reglement’ bedrijventerrein is iets aangepast om de huidige problemen beter aan te kunnen aanpakken.

06.06.22 In een korte tijd hebben de slagbomen diverse storingen ondervonden. Voor de bewoners neemt de frustratie toe en daarom is een mail gezonden naar BKS en Van Ginderen hoe de samenwerking verbeterd kan worden. Als de samenwerking stroef blijft verlopen, dan gaat dit als aandachtspunt mee naar de vergadering van de beheervereniging.

05.06.22. Om de problemen op het terrein aan te pakken, zijn afspraken gemaakt en processen vastgelegd. Dit overzicht zal op de volgende vergadering van de beheervereniging worden besproken. De rol van BKS is belangrijk om de problemen pro-actief aan te pakken. Alle meldingen worden opgenomen in het logboek. Bewoners kunnen zien wat de voortgang is van deze meldingen en welke door BKS zijn afgehandeld.

01.06.22 Helaas is geen gebruik gemaakt van het aanbod van Bay services om het grof vuil van het terrein te laten verwijderen op 20 mei. BKS heeft opdracht verstrekt aan Jansen Wiersma; de planning is dat grof vuil eind deze maand wordt verwijderd. BKS zal exacte datum nog bevestigen.

31.05.22 Melding binnen gekomen over toename hondepoep op terrein. Mededeling is in de bewonersappgroep geplaatst. BKS en Hof Rijnland zijn gevraagd om hierop actie te ondernemen. Actie: BKS dient naar Hof Rijnland te communiceren.

20.05.22 Energieleverancier bewonersparkeerdek: Een aanbod is gedaan voor goedkoper energie aan Calandria parkeerdek. BKS is gevraagd met een prijsvergelijking te komen, alvorens op het aanbod in te gaan.

20.05.22 Bewoners maken melding van agressief gedrag van meelifters bij de slagbomen. Door in de appgroep melding te maken van datum en tijdstip waarop de situatie zich voordoet bij de slagboom, kunnen cameras door BKS worden gecontroleerd en de persoon worden benaderd door BKS en/of Shurgard. Welke actie wordt genomen, hangt van de ernst van de situatie af.

17.05.22 De slagbomen staan op 27 juni ingepland. Dit is in een gezamenlijke (maandelijkse) bestuursvergadering besproken met BKS ism VVE RBA en VVE Calandria, waar ik niet bij aanwezig ben. Ik heb BKS gevraagd om updates via de mail te blijven delen, zodat ook Van ‘t Hof Rijnland beter geinformeerd blijft.

16.05.22 Containerwoningen MegaStores

De gemeente wil tijdelijke woningen bouwen naast MegaStores en ROC Mondriaan voor jongeren en statushouders. Dit gebied is daar echter niet geschikt voor ivm problemen coffeeshopboten, criminaliteit en prostitutie. In Amsterdam-Oost is een vergelijkbaar project gestart, het resultaat daarvan lees je in dit artikel.

16.05.22 Grof vuil aanpak bedrijventerrein

Om grof vuil aan te pakken, moeten in eerste instantie de wrakauto’s eerst worden verwijderd. Omdat het verwijderen van auto’s te lang op zich laat wachten, is besloten om grof vuil toch als eerste aan te pakken door Jansen Wiersma. Omdat deze door drukte geen planning kan aanleveren, is een nieuwe offerte bij BKS neergelegd van een bedrijf die het grof vuil aankomend weekend al kan aanpakken. De reactie van BKS wordt afgewacht.

16.05.22 Parkeerdek problemen

 • Als er onbekende voertuigen op het bewonersparkeerdek staan, dan kunnen deze worden aangepakt als de eigenaar/huurder van het parkeervak dit zelf meldt bij BKS beheer (rob@bksbeheer.com). Mocht de eigenaar/huurder na de melding niet geholpen zijn, dan kan dit worden neergelegd bij bestuurslid veiligheid en leefbaarheid.
 • Als bewoners een klacht hebben over (Shurgard)voertuigen, dan vraagt Shurgard of bewoners het persoonlijk willen melden bij de vestigingsmanager van Shurgard (kantoor Verheeskade, naast Calandria hoofdingang). Afhankelijk van de ernst van de situatie neemt Shurgard actie naar de klant in de vorm van informatie verstrekken, waarschuwing geven, boete geven of huurcontract beëindigen.
 • In de Algemene Leden Vergadering in februari dit jaar heeft BKS een akkoord gekregen op het plaatsen van slagbomen op het bewonersparkeerdek.

10.05.22 Update Fietsenstalling

Sinds 2016 is de fietsenstalling op de begane grond afgesloten, dit heeft tot problemen geleid. Op verschillende VVE vergaderingen zijn nieuwe mogelijkheden voor een fietsenstalling besproken, maar zonder succes. Daarom is de gemeente gevraagd mee te denken over geschikte (gesubsidieerde) oplossingen, want de maandelijkse kosten voor bewoners zijn gestegen en het probleem moet snel worden aangepakt. De VVE voorzitter maakt van dit aanbod geen gebruik en wil een nieuwe oplossing in de volgende VVE vergadering bespreken.

08.05.22 Probleem Aantrekkingskracht Coffeeshopboot

 • Hangjongeren zitten in de autos tegenover de coffeeshop in de Verheeskade en hangen op straat rond. Verheeskade is verzamel- en hangplek voor gebruikers
 • Veel restafval van hangjongeren in de straten Verheeskade, Lulofsstraat, Lobattostraat. Hele maaltijden en afval, kapot glas liggen op straat bij de parkeerplaatsen voor Praxis van bezoekers coffeeshopboot.
 • Het trekt ratten en allerlei ongedierte aan bij hoofdingang wooncomplex (filmpje)
 • Lulofstraat is gebruikersplek voor lachgas
 • De sterke geur van wiet in het gebouw en in de hallen en liften (men vraagt alert te zijn omdat hier ook kinderen wonen)
 • Peuken worden achtergelaten in het gebouw, bij de liften, in trappenhuis
 • Hoofdingang van Calandria wordt gebruikt als urinoir en allerlei troep wordt achtergelaten
 • Er worden jointjes gedraaid bij de brievenbussen van het wooncomplex en op het priveterrein
 • Coffeeshopboot trekt vreemde mensen aan op straat en op priveterrein die op zoek zijn naar peuken
 • In de avonduren gevoel van onveiligheid in de straat

Probleem omringende straten

 • De Verheeskade, Lulofstraat en Lobattostraat worden als sluiproute gebruikt en er zijn geen verkeersdrempels. Er wordt te hard gereden, gevaarlijk voor voetgangers. Door het rijgedrag is de bocht bij sportschool levensgevaarlijk geworden -》is aan de gemeente doorgegeven ivm de wijkschouw voor plaatsing van verkeersdrempels.

06.05.22 Update: Tijdelijke Woningen

Op 20 april is een informatiebijeenkomst geweest over de bouw van tijdelijke (container)woningen voor de duur van 5 jaar aan de Leeghwaterplein, naast Megastores en ROC Mondriaan. Deze woningen zijn met name bedoeld voor jongeren uit zorginstellingen en statushouders onder begeleiding van zorg. De gemeente wil in de 2e helft van dit jaar starten aan de bouw.

Een belangrijke vraag is: Wat zijn de gevolgen als je woningen bouwt voor een kwetsbare groep in een aandachtsgebied met o.a. criminaliteit, hangjongeren en coffeeshopboten? En wat betekent dit voor de bewoners in de omgeving?

Nadat gevraagd werd waarom de woningen persé hier gebouwd worden, zei de gemeente vanwege braakliggend grond, maar als er nog andere locaties zijn dan kan men dat doorgeven en wordt het voorstel meegenomen en besproken.

Verzoek aan VVE-leden om te gaan stemmen op ALV.

14.04.22 Update

De beheervereniging houdt zich bezig met beheer en onderhoud van het terrein. Op de vergadering van de Beheervereniging zijn de volgende zaken besloten:

 • Grof Vuil wordt verwijderd en daarna is regelmatig controle van BKS en Shurgard
 • Verlichting op het terrein en onder aan de hellingbaan (bij Lobattostraat) worden aangepakt
 • De auto’s op de NP-plekken zorgen voor problemen; er komen daarom hoge biggeruggen.
 • De ernstig beschadigde drempel wordt aangepakt
 • Een bestuur en kascommissie zijn nodig, maar niet iedereen was aanwezig was, zij zullen eerst worden benaderd.
 • Om het terrein schoon en veilig te houden, zal coordinator priveterrein (Vania) een voorstel schrijven met afspraken, zodat duidelijk wordt wie wat doet en men zich daaraan kan houden.
 • Coördinator priveterrein houdt de gang van zaken op het terrein in de gaten en trekt aan de bel als men zich niet houdt aan de afspraken.

08.04.22 Update

Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering is mij gevraagd om functieprofielen op te stellen voor bestuursleden om nieuwe bestuursleden aan te trekken. Deze functieprofielen zijn toegevoegd aan het Handboek “VVE Bestuur en Organisatie”, die op de eerstvolgende ALV moeten worden besproken en moeten worden geaccordeerd door VVE leden, zie hieronder.

Op 14 april is de vergadering van de Beheervereniging. Hierin worden de problemen op het terrein besproken. Ik heb BKS gevraagd om de volgende punten op de agenda te zetten: 1: Rol van de beheerkantoren (wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk). 2: Benoeming bestuur en kascommissie. 3: Beheercontract BKS : wat houdt het in en wat is nodig om het terrein weer op orde te krijgen. 4: Huishoudelijk Reglement (wat is de rol van beheerkantoor bij handhaving terrein). 5: Coordinatie priveterrein (mijn werkzaamheden)

Er is een vergadering geweest met Shurgard om de problemen aan te pakken. Momenteel wordt door BKS de camerabeelden bekeken, maar het is niet duidelijk welke actie BKS onderneemt om de problemen op het terrein aan te pakken. Daarom wordt een samenwerking opgestart tussen BKS, Shurgard en coordinator priveterrein om de problemen aan te pakken.

15.03.22 Update

 • De herontwikkelingsplannen bij Calandria zijn afhankelijk van de politieke partijen die gekozen worden op de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart. Bij deze herontwikkelingsplannen willen bewoners natuurlijk dat ook gekeken wordt naar de situatie met de coffeeshopboot, files en geluidsoverlast. Na de gemeenteraadsverkiezing volgen coalitiebesprekingen (duurt 2-3 maanden). Deze besprekingen bepalen wat er gebeurt met de ontwikkelingen.
 • De herontwikkelingsplannen bij Calandria betreffen 3 woontorens, een park en een ondergrondse parkeergarage. Bij het ontwerp van de ondergrondse parkeergarage kunnen bewoners om extra beveiligingsmaatregelen van de parkeergarage vragen. Het is daarom belangrijk dat de VVE geld in het VVE-spaarpotje heeft. Volgens het beheerkantoor is een potje opzij zetten niet nodig omdat de kosten in het ontwerp zijn meegenomen. Echter, meerkosten vallen niet onder het ontwerp van de ondergrondse garage. Het advies is daarom “hou wat spaargeld opzij”.
 • Adviesplan Veiligheid wordt afgerond. Het wooncomplex, prive terrein en omgeving zijn hierin meegenomen. Wordt besproken met gemeente en projectontwikkelaar.
 • Het beheerkantoor zegt dat het niet de achtergelaten auto’s van het terrein kan verwijderen. Op basis van deze info, is de wijkagent om advies gevraagd. Info wordt afgewacht.
 • BKS en Atrium zijn beheerders van het parkeerterrein. Zij zijn daarom gevraagd om met een voorstel te komen om het grof vuil probleem op het terrein aan te pakken. Lukt hun dit niet, dan zal een gesprek met de gemeente en beide beheerkantoren worden gevraagd.
 • Een goede samenwerking tussen Atrium en BKS ontbreekt om de problemen op het terrein aan te pakken. Belangrijk is dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden van beide beheerkantoren duidelijk zijn en dat op basis daarvan wordt gehandeld.
 • De Haagse Pandbrigade is uitgenodigd voor een controle check op het wooncomplex; een verslag is gemaakt. Op basis van het advies worden acties en verbeteringen doorgevoerd. Een kopie van het verslag is naar Van ‘t Hof Rijnland gemaild.
 • Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor een wielklemservice voor het gehele terrein.
 • Omdat Calandria geen geschikte fietsenstalling heeft, is de gemeente gevraagd om mee te denken/adviseren.
 • Op verzoek heeft de gemeente de verlichting bij de ingang aan de Lobattostraat aangepakt. Het blijkt echter ook overdag best donker te zijn. De gemeente gaat kijken of ook overdag verlichting mogelijk is.
 • De gemeente heeft ook een actie uitgezet bij dak- en thuislozenloket in verband met de plek onderaan de hellingbaan bij de Lobattostraat.
 • De gemeente heeft gevraagd welke problemen er spelen in de omgeving. Het betreft files, fijnstof, geluidsoverlast, tankstations, coffeeshopboot. Omdat deze problemen welbekend zijn. Zal ipv een wijkschouw een overleg volgen.
 • Op 11 maart is een rondleiding gegeven aan politieke partijen, een kort verslag is hieronder te lezen.

11.03.22 Verslag rondleiding politieke partijen

Op vrijdagmiddag 11 maart is een rondleiding gegeven aan de volgende politieke partijen:

 • D66 (Joren Noorlander)
 • Groen Links (raadsleden Marielle Vavier en Isabelle Bos)
 • Haagse Stadspartij (raadslid Peter Bos)
 • LEF (Eze Nwankwor en Mirjam Nieland)

Tijdens de wandeling werd gesproken over het fileprobleem, geluidsoverlast, tankstations, meer groen, de hitte, het parkeerterrein, de petitie en aantrekkingskracht coffeeshopboot. Ook werden door partijleden vragen gesteld.

Hieronder een kleine opsomming van punten.

 • 90% van de bewoners steunen petitie voor verwijdering van coffeeshopboot; partijleden vonden het aantal erg hoog, een duidelijk signaal.
 • De partijen SP, PVDA, Groen Links, D66 en de Haagse Stadspartij hebben in het verleden toestemming gegeven de boot te verplaatsen naar de Verheeskade; Het is daarom belangrijk dat gezien wordt wat de gevolgen hiervan zijn en dat er gezamenlijk naar een goede oplossing moet worden gezocht, ook in verband met de herontwikkeling.
 • Partijleden waren onder de indruk van de bewonersinitiatieven en hadden vragen over het online logboek en wilden weten of de gemeente ons betrekt bij advies.
 • Foto’s en film zijn gemaakt van het terrein; partijleden waren geschrokken.
 • Is er samenwerking met de gemeente? “Ja, zoals de Leefbaarheidsvergadering, maar er is ook vertraging vanwege een tekort aan mankracht.”
 • De problemen moeten hier worden aangepakt voordat men gaat bouwen. Men moet bewijzen dit probleem aan te kunnen. Als men het niet aankan met 135 appartementen, dan zijn de problemen nog groter met 5000 appartementen.

Toen D66 vroeg welke aandachtspunt bij Calandria de meeste prioriteit heeft, was het antwoord duidelijk: op nummer 1 de verwijdering van de coffeeshopboot en op 2 de aanpak van files en geluidsoverlast.

Belangrijk is dat men weet wat hier speelt en dat bewoners graag samenwerken aan verbetering en dat partijleden daaraan willen bijdragen. Het was een mooie en heel erg gezellige middag. We houden graag contact over de ontwikkelingen.

Rondleiding Calandria/gemeenteraadsverkiezingen

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen zijn politieke partijen uitgenodigd voor een rondleiding bij Calandria op vrijdag 11 maart a.s. om 15:00 uur.

De bedoeling van de rondleiding is dat politieke partijen zien tegen welke problemen bewoners aanlopen en welke bewonersinitiatieven zijn genomen. Er wordt gesproken over problemen in de omgeving en het parkeerterrein van Calandria. Partijen kunnen vertellen waar zij voor staan en wat zij doen om meer veiligheid en leefbaarheid te krijgen voor bewoners in de omgeving. Zo kan een mooi gesprek ontstaan en een samenwerking komen om problemen aan te pakken. Bewoners begrijpen dan ook beter op welke partij te stemmen op 16 maart.

Partijen die een uitnodiging hebben ontvangen, zijn:

 • Hart voor Den Haag (is geweest op 21.02.22 zie update hieronder)
 • VVD (is geweest op 25.02.22, zie update hieronder)
 • PvdA (geen reactie)
 • SP (geen reactie)
 • Groen Links (aanwezig)
 • Haagse Stadspartij (aanwezig)
 • D66 (aanwezig)
 • PVV (geenreactie)
 • DENK (komt graag langs na verkiezing)
 • Roopram (geen reactie)
 • 50Plus (komt graag langs na verkiezing)
 • Lef voor de nieuwe generatie (aanwezig)
 • INL Den Haag (nog geen reactie)
 • Christenunie/SGP (komt graag langs op andere dag)
 • CDA (geen reactie)

Update Coffeeshopboot

Vanwege de vele heersende problemen (prostitutie, criminaliteit, aantrekkingskracht coffeeshopboot) is in december 2021 een bewonerspetitie gestart om de coffeeshopboot ‘The Happy Smile’, gelegen aan de Verheeskade, te verplaatsen. Van de 135 appartementen hebben in totaal 106 appartementen vóór gestemd en 12 appartementen tegen.

De coffeeshopboot lag eerst aan de andere kant van het gebied. Maar ivm de bouw van wooncomplexen is in 2017 de coffeeshopboot verplaatst naar de Verheeskade. Gezien de enorme problemen die hierna zijn ontstaan, is de vraag of toen wel onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de omgeving. Het besluit om de coffeeshopboot te verplaatsen naar de verheeskade is tot stand gekomen met de stem van Groen Links, SP, PvdA, D66 en de Haagse Stadspartij. De gemeente zei de bewoners te hebben geinformeerd en het Calandria bestuur zei toen nooit een brief te hebben ontvangen.

Ook aan de Verheeskade start de herontwikkeling. Er komen woontorens, een park en een ondergrondse parkeergarage. Maar wat zijn de gevolgen van prostitutie, criminaliteit en een coffeeshopboot in combinatie met een park en een ondergrondse parkeergarage?

Politieke partijen worden uitgenodigd voor een rondleiding om te praten over de problemen die door dit besluit zijn ontstaan en over goede oplossingen.

Benoeming VVE Bestuur

Al jaren is geen echte doorstroming meer geweest in het VVE bestuur. Echter, de werkzaamheden nemen toe en dit heeft gevolgen. Daarom is in de ALV besloten om functieprofielen op te stellen voor de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester om een volledig bestuur in te richten die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. De functieprofielen worden opgesteld door bestuurslid Veiligheid en Leefbaarheid. Hiermee wordt gestimuleerd dat leden de gelegenheid krijgen zich op te geven voor een passende bestuursfunctie en dat een gezonde doorstroming ontstaat bij de jaarlijkse benoeming van het bestuur.

27.02.22 Eigenaar prive terrein is op 15 maart weer aanwezig. Dan kunnen de gesprekken over aanpak bedrijven terrein weer worden opgepakt.

25.02.22 Vandaag is een rondleiding geweest met Anthony Uduba van de VVD. Er zijn veiligheids- en leefbaarheidspunten besproken in en rondom het complex. De VVD partijlid Anthony was hier flink van geschrokken en wil hier al te graag wat aan doen. De VVD heeft als bestemmingsplan om hier nieuwe woningen te gaan bouwen en wil, voordat dit gebeurt, het gebied leefbaarder maken. Anthony zal contact opnemen met de juiste personen in de gemeente en wil zich sterk maken voor deze wijk.

21.02.22 Vandaag is een rondleiding geweest met Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Zij houdt zich bezig met veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in Laak. Nino is geschrokken van wat ze op het terrein heeft gezien en wat zich hier afspeelt; ze begrijpt niet dat dit zo lang heeft kunnen spelen en gaat daarom vragen stellen over deze situatie bij de gemeenteraad.

25.02.22 Update

 1. Alle wrakauto’s bij Shurgard zijn verplaatst naar achterste gedeelte terrein (verzamelplek voor weg te slepen autos).
 2. Shurgard gaat de parkeerplekken afzetten om wrakauto’s en grofvuil te voorkomen.
 3. Avondverlichting bij Lobattostraat voldoet aan de normen. Overdag is het best donker. Vraag: is verlichting overdag ook mogelijk?
 4. De gemeente heeft een actie uitgezet bij loket dak- en thuislozen voor plek onderaan de hellingbaan bij Lobattostraat.
 5. Problemen files, fijnstof, geluidsoverlast, tankstations en coffeeshopboot worden meegenomen in een overleg.

13.02.22 Update

A. Monitoring parkeerterrein:

 1. De gemeente heeft gevraagd om het terrein te monitoren, nadat cameras en slagbomen zijn geplaatst. Ik geef daarom wekelijks een update aan de gemeente, politie en overige partijen over (monitorings)meldingen die worden gedaan over problemen op het terrein.
 2. Alle (monitorings)meldingen van bewoners en bedrijven die bij mij binnenkomen over problemen op het terrein, slagbomen, cameras etc, worden doorgezet naar BKS beheer. Daar waar BKS de problemen niet kan oppakken, wordt de gemeente ingeschakeld om met een gezamenlijke oplossing te komen.
 3. Na monitoring wordt gekeken welke vorm van beveiliging geschikt is voor op het bewonersparkeerdek: slagbomen (met/zonder camera’s), een hekwerk, … etc. Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de herontwikkeling hier start.

B. Veiligheidscommissie:

Vanwege het toenemende aantal werkzaamheden in mijn functie van Bestuurslid Veiligheid en Leefbaarheid, is een Veiligheidscommissie opgezet die adviseert en ondersteunt bij het opstellen van Adviesplan Veiligheid, Huishoudelijk Reglement, Handboek Veiligheid en Leefbaarheid, het verbeteren van de processen… en nog veel meer.

C. Petitie:

Er zullen binnenkort gesprekken worden gevoerd met de gemeente en rondleidingen op het terrein worden verzorgd, ook om aandacht te vragen voor de problemen die zich afspelen in de directe omgeving van Calandria. Bewoners worden gevraagd om regelmatig melding te maken voor het online logboek, zodat gemeente en politieke partijen op de hoogte zijn van de problemen die zich hier dagelijks afspelen. Bewoners willen dat het stopt!

28.01.22 Update

 • Bewoners hebben vragen over het gebruik van de tags, nadat slagbomen zijn geplaatst. Komende week ontvangen bewoners van BKS nog een informatiebrief waarin o.a. uitleg staat over het gebruik van tags.
 • Bewoners zijn gevraagd om klachten over onbekende autos op hun parkeervak door te geven aan BKS, zodat melding bij gemeente kan worden gemaakt.
 • Shurgard heeft flood lights geplaatst op het parkeerterrein; hierdoor is het minder donker geworden. Binnenkort plaatsen zij ook camera’s.
 • Ivm de komst van slagbomen, heeft BKS informatiebrieven uitgedaan naar bewoners, bedrijven geinformeerd, brieven in de lift opgehangen, brieven op autoruiten geplaatst etc.
 • Nadat cameras en slagbomen bij oprit en afrit zijn geïnstalleerd, zullen autowrakken (en daar niet thuishorende voertuigen) van het terrein worden weggesleept en het terrein worden schoongemaakt.

21.01.22 Update

 • Binnenkort ontvangen alle bewoners een 2e informatiebrief over het parkeerterrein. Men wordt verzocht deze brieven goed te bewaren.
 • Konak verwijdert de komende dagen zijn autos van het parkeerterrein. Auto’s uit de zaak worden verplaatst naar nieuwe vestiging. Verhuizing Konak is eind maart/eind april.
 • Shurgard heeft het straatje opgeruimd samen met bewoners. Het was een flinke klus; er zaten naalden en andere dingen tussen. Bewoners doen een dringend verzoek aan Shurgard om het straatje nu regelmatig schoon te houden en niet meer op te sparen. Een gesprek hierover is gevoerd met de vestigingsmanager en de manager is geïnformeerd.
 • Mybond is wederom gevraagd naar huishoudelijk reglement prive terrein
 • Voor het goed laten functioneren van camera/slagbomen wordt een actieplan ism Mybond opgesteld met : wie is verantwoordelijk voor wat, het onderhoud etc.
 • De gemeente heeft het trottoir aan de Lobattostraat voor de containerruimte bij Calandria heel mooi opgeknapt, containers kunnen nu veilig worden aangeboden. Namens de bewoners een hartelijk dank aan de gemeente!
 • Een Veiligheidscommissie van bewoners-professionals biedt het bestuur ondersteuning op het gebied van Veiligheid en Leefbaarheid.

17.01.22 In de volgende ALV wordt contract hang- en sluitwerk besproken. In verband met klachten over tocht in woningen, volgt hieronder informatie Hang- en Sluitwerk:

Op grond van artikel 9 lid 1 sub a van het splitsingsreglement is het hang- en sluitwerk van de deur- en raamkozijnen die zich in de buitengevel bevinden gemeenschappelijk. Vervolgens is in artikel 18 lid 1 van het splitsingsreglement bepaald dat de eigenaars zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, reparatie en vervanging van het hang- en sluitwerk. Dit betekent dat het hang- en sluitwerk wel gemeenschappelijk is, maar dat de eigenaren dus zelf bepaalde werkzaamheden voor hun rekening en risico dienen (laten) uit te voeren.

Doordat het hang- en sluitwerk gemeenschappelijk is mag een eigenaar zonder de toestemming van de vergadering bijvoorbeeld geen wijzigingen hierin aanbrengen. Dit om bijvoorbeeld een wildgroei aan allerlei verschillende soorten of typen hang- en sluitwerk te voorkomen, of in het extreme geval dat zelf het architectonische uiterlijk wordt gewijzigd. 

Update 12.01.22

 • Planning cameras en slagbomen komende 3 weken : a) er gaat nog 1 aanvullende informatiebrief uit naar bewoners en bedrijven, b) brief wordt in de liften gehangen, c) er komen briefjes op autoruiten om de autos te verwijderen die daar niet horen, d) nadat cameras en slagbomen op 31 januari zijn geplaatst, worden autos weggesleept, e) offerte is aangevraagd voor schoonmaak gehele terrein.
 • Shurgard is gevraagd zijn straatje te onderhouden omdat grof vuil ook weer troep aantrekt. Dinsdag 18 januari om 15u zal Shurgard opruimen. Bewoners zijn welkom om een handje te helpen als zij kunnen.
 • Aan Shurgard is gevraagd wat de status is van plaatsing extra cameras in straatje Shurgard.
 • Aan de projectontwikkelaar is gevraagd wat de status is van een Huishoudelijk Reglement op het prive terrein.
 • Politie en Handhaving zijn benaderd met de vraag of in dit gebied (Verheeskade, Lulofstraat, Lobattostraat) een blowverbod is. Er is hier geen blowverbod. Gevraagd is waarom dit er niet is met alle bewonersklachten die er zijn: Een blowverbod is gebaseerd op het samenstel van gegevensbronnen van de politie en de handhavingsorganisatie, klachten van burgers en het beeld van de professionals; De aanvraag moet dus cijfermatig worden onderbouwt. Bewoners moeten hun meldingen blijven doorgeven via 0900-8844

01.01.22 Het prive terrein heeft de jaarwisseling goed doorstaan. Met dank aan projectontwikkelaar ism Handhaving, Politie, Shurgard, Labs55/Cherubs, Lucardi en de heren van Buurtpreventie Team De Jonge Ooievaars.

31.12.21 Update

 1. Projectontwikkelaar vraagt BKS om offerte op te vragen voor schoonmaak terrein.
 2. Projectontwikkelaar heeft de gemeente gevraagd om extra rondes in de omgeving te maken rond de feestdagen; vanuit het beveiligingsbedrijf van Labs55 wordt in de ochtend en avond een ronde gemaakt op het parkeerterrein en om het gebouw.
 3. Buurtpreventieteam doet rondes tijdens feestdagen.
 4. BKS heeft bewonersbrief uitgedaan, met o.a. de volgende mededeling: op maandag 31 januari worden cameras en slagbomen geplaatst door Van Ginderen.
 5. Er komt bij de slagbomen een anti pass back toegangssysteem. Men moet een pas gebruiken bij ingang (ook als slagbomen openstaan), anders gaan slagbomen bij uitgang niet open. Bij storing bellen naar 070-386 59 62.
 6. Fietsen, scooters, motoren die niet op terrein horen, moeten vóór 31 januari worden verwijderd, anders worden ze door politie verwijderd.
 7. Nadat de cameras en slagbomen zijn geplaatst, wordt actie genomen om op het terrein de autos weg te slepen en het terrein schoon te maken. Ook wordt gestart met monitoring ism bedrijven op prive terrein en terugkoppeling naar gemeente (coördinatie Vania)

24.12.21 Update

 1. Buurtpreventieteam doet rondes tijdens feestdagen.
 2. Shurgard heeft beveiligingsmaatregeling genomen ivm feestdagen.
 3. Projectontwikkelaar heeft Konak nogmaals gevraagd alle wrakauto’s te verwijderen ivm de feestdagen
 4. Projectontwikkelaar gaat in gesprek voor beveiligers op terrein rond feestdagen
 5. Gemeente, projectontwikkelaar, politie etc zijn alvast geinformeerd over de petitie met handtekeningen. Volgende actie volgt in januari.

20.12.21 Update:

 1. Binnenkort volgt bewonersbrief van BKS beheer over o.a. installatie van cameras en slagbomen en de voorbereidingen die genomen worden.
 2. Projectontwikkelaar wil kijken of het mogelijk is tijdelijke cameras te plaatsen. Helaas kan Van Ginderen de slagbomen niet meer inplannen in december.
 3. Vanwege de vele problemen is een 2e bewonerspetitie (december 2021) ondertekend, dit keer door 106 appartementen (van de 135 appt). Overigen:17 waren niet thuis, 12 ondersteunden petitie niet. Ook was in november vorig jaar een bewonerspetitie van bestuur VVE uitgegaan met reactie van de gemeente.
 4. Klanten van Shurgard mogen niet op het bewonersparkeerdek komen en kunnen hiervoor beboet worden door Shurgard. Bewoners kunnen kentekens van onbekende autos aan Shurgard doorgeven.
 5. Een samenwerking tussen beheerkantoor en bedrijven moet helpen de veiligheid op prive terrein te verbeteren: monitoring wordt opgezet.
 6. In geval van van criminaliteit op prive terrein (drugs, prostitutie, hangjongeren op prive terrein, lachgas, wiet, zwervers etc) moeten bewoners bellen naar 0900-8844. Als zij deze melding ook in online logboek willen hebben, dan kunnen ze hun melding delen in de bewonersappgroep.
 7. Projectontwikkelaars Myb, Atenor en Tenbrinke hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een kunstexpositie van eindexamenstudenten KABK om meer levendigheid (placemaking) te creeren aan de Verheeskade. Gemeente en Calandria bestuur waren uitgenodigd om kennis te maken met de opzet.

06.12.21 Update:

 1. Sinds begin dit jaar organiseert de gemeente voor ons de leefbaarheidsvergadering. Door corona en vakantieperiode zijn een aantal vergaderingen niet doorgegaan. De stand van zaken kan men lezen in de voortgangsactielijst.
 2. De slagbomen worden geplaatst nadat cameras zijn geinstalleerd. Door leveringsproblemen worden de cameras eind januari 2022 geinstalleerd.
 3. Bewoners zijn boos over de toegenomen criminaliteit in hun directe woonomgeving. Sinds de plaatsing van de coffeeshopboten zijn de problemen alleen maar toegenomen. Een bewonerspetitie wordt gestart.

20.11.21 Update: communicatievergadering met bedrijven prive terrein

 1. de veiligheidsmaatregelen van verschillende bedrijven op het prive terrein worden op elkaar afgestemd om het terrein beter te beveiligen
 2. Bedrijven doen best veel aan beveiliging. Hoe kan het dat er nog steeds zoveel criminaliteit (in de avond) is? Wordt onderzocht.
 3. Er komt 1 aanspreekpunt voor iedereen van het bedrijventerrein waar men terecht kan bij problemen Veiligheid en Leefbaarheid. Ingeval van criminaliteit direct melding maken naar politie (en aanspreekpunt hierover informeren)
 4. BKS doet eens in de zoveel tijd een ronde op terrein en voert gesprekken met bedrijven
 5. Er wordt een planning opgesteld ter voorbereiding aan plaatsing cameras en slagbomen
 6. BKS zal bewoners formeel informeren over cameras en slagbomen
 7. De versleten rails op het dek bij Shurgard kunnen niet door drempels worden opgevangen, maar moeten professioneel worden aangepakt. De kosten zijn hoog.

12.11.21 Update:

A. Kennismaking Wijkagent bewonersbijeenkomst op 11.11.21. De volgende punten werden besproken:

 1. De wijkagent is te bereiken op 0900-8844. Meldingen uit dit gebied komen automatisch bij hem of bij afwezigheid, bij zijn collega terecht. Onze wijkagent werkt samen met ondernemers, horeca, winkels, bewoners om via samenwerking veiligheid en leefbaarheid in het gebied te krijgen. Regelmatig komt de politie zichtbaar (en niet zichtbaar) een kijkje nemen op het terrein en in dit gebied.
 2. Een bepaalde garage heeft een huurbox bij Shurgard en deelt de code met zijn klanten/anderen en worden o.a. autos achtergelaten (dit punt is bij Shurgard neergelegd)
 3. Een bewoner die sinds het begin van Calandria hier woont, geeft aan dat sinds de koffieshopboten hier zijn, de problemen zijn gestart
 4. Kentekens van verdachte auto’s kunnen worden doorgegeven aan meldpunt 0900-8844
 5. Op 12.11.21 is afspraak tussen BKS en Van Ginderen ivm camera en slagbomen en uitvoeringsdatum. BKS zal de bewoners hierover verder informeren.
 6. Tip om vanaf de plek bij oprit waar tag en toegangssysteem staat, de slagboom bij oprit ietsjes hoger te plaatsen om vandalisme te voorkomen (bij BKS neergelegd)
 7. Bewoners en bedrijven dienen aangifte te doen bij inbraak, vernieling van slagbomen etc.
 8. Een communicatievergadering is georganiseerd om BKS en bedrijven met elkaar te verbinden om problemen op terrein actief aan te pakken.

B. Leefbaarheidsvergadering met gemeente, de volgende punten zijn aan de orde gekomen

 • Grof vuil probleem, parkeeroverlast, verkeersveiligheid en geluidsoverlast, hangjongeren en daklozen
 • Er is een update gegeven over de ontwikkelingen op het prive terrein
 • Op 23.11 wordt een schouw Laakhavens georganiseerd. Deelnemers leefbaarheidsvergadering en personen van verschillende gemeentelijke instellingen gaan gezamenlijk de problemen in het gebied langs om een geschikte oplossing te vinden.
 • Politie enquete Calandria: er zijn controles uitgevoerd en illegale boten langs de Verheeskade worden aangepakt

20.10.21 Update:

1) De camera’s hebben akkoord gekregen en de leverancier heeft opdracht gekregen voor uitvoering. Nadat cameras zijn geinstalleerd, worden slagbomen geplaatst.

2) In de expeditiestraat is Konak verzocht de auto’s te verwijderen. Op het parkeerdek heeft Konak de auto’s verwijderd.

3) Voor de problemen op het terrein met drugshandel en prostitutie is de gemeente verzocht toezichthouders te plaatsen.

4)Shurgard gaat extra beveiligingsmaatregelen nemen op het parkeerdek en heeft een schoonmaakteam ingehuurd voor het grof vuil.

5) Een actieplan gaat naar gemeente voor afronding aanpak parkeerdek.

10.10.21 Update:

1) RBA bewonersbrief van augustus: als de slagbomen en cameras niet geplaatst zijn op 15 oktober, dan zal RBA naar een oplossing kijken voor beveiliging van bewonersparkeerdek.

2) Op 4 november is vergadering Leefbaarheid met gemeente

3) Politie en handhaving vinden dat het beheerkantoor verantwoordelijk is voor aanpak privé terrein en te weinig actief is in de aanpak van leefbaarheid. Daarom wordt een afspraak gemaakt met Shurgard en BKS om de problemen en aanpak op het terrein te bespreken. Ook de praktische tips uit de rondleidingen worden hierin meegenomen.

01.10.21 Update:

1) Op 1 okt verwijdert Konak al zijn autos van het terrein. De autos achter de hekken blijven staan op verzoek van Lucardi ter beveiliging van medewerkers, volgens Konak. De kentekens van alle overige autos gaan naar Handhaving om de eigenaren op te sporen om hun autos van het terrein te halen.

2) De slagbomen staan klaar. Alleen de cameras moeten nog akkoord krijgen van Shurgard. Cameras worden als eerste geplaatst, daarna de slagbomen. Na plaatsing zal monitoring plaatsvinden.

3) Shurgard heeft problemen met klanten die grof vuil storten en aanhangwagens plaatsen etc. Met Shurgard is gesprek geweest over aanpak. Als er geen slagbomen zijn, dan is het dweilen met de kraan open. Eerst cameras plaatsen, maar hiervoor moet Shurgard eerst een akkoord geven en dat is er nog niet.

4) Op donderdagavond 14 oktober is een kennismakingsavond voor bewoners met de nieuwe wijkagent. Mededeling wordt in de liften opgehangen.

5) De zomer-rondleidingen hebben geleid tot tips en adviezen voor verbeteringen op het bedrijventerrein. De informatie wordt verzameld en naar de beheervereniging gestuurd voor verdere uitvoering.

6) In november 2020 heeft de gemeente alle partijen uitgenodigd voor een gesprek om de problemen op het terrein aan te pakken. Wat is er tot nu toe bereikt? Een tussenstand is opgemaakt en naar de gemeente gestuurd voor een reactie.

7) Ter afronding zal een eindevaluatie worden gehouden waarbij alle partijen worden uitgenodigd.

8) Ivm de herontwikkeling in het Calandriagebied, is Calandria uitgenodigd voor deelname aan werkgroepsessies. Calandria heeft de volgende vragen gesteld: overzicht vragen.

30.08.21 Er wordt gewerkt aan Handboek Veiligheid en Leefbaarheid. Een aantal gemeentelijke instellingen denkt hierin mee en geeft tips en adviezen.

23.08.21 In augustus zijn diverse instellingen uitgenodigd voor een rondleiding op het parkeerdek om de problemen te bespreken en adviezen mee te geven. Haagse Pandbrigade heeft ‘online logboek’ ontvangen. Politieleiding Laak wordt over de situatie geinformeerd.

16.08.21 Deze week 1) zal Konak de autos voorin bij het complex verwijderen 2) zal Shurgard de rommel buiten opruimen en weer representatief houden 3) zal briefjes op autos worden geplaatst ivm fout parkeren.

02.08.21 Op advies van Handhaving wordt bord art 461 óók bij afrit geplaatst en gaan biggeruggen op NP-plekken geplaatst worden.

21.07.21 Er is door Calandria een akkoord gegeven op camerabewaking en slagbomen. Dit wordt door Atrium verder in gang gezet als high priotity. Ivm vakantieperiode ligt op 15 aug het voorstel bij directie Mybond voor een akkoord.

20.07.21 Handhaving krijgt rondleiding op parkeerterrein. Afspraken worden gemaakt om veiligheid te verbeteren. Een aantal zaken zijn doorgezet naar BKS en Atrium voor verdere uitvoering.

13.07.21 maandelijkse vergadering met gemeente: speciale gasten zijn politie, handhaving en jongerenwerker

01.07.21 Bespreking offertes slagbomen beveiliging, techniek en planning met Calandria en Atrium Beheer (beheer oprit/afrit). Op 21 juli wordt vergaderd over kostenverdeling, keuze offerte en uitvoering slagbomen en camerabewaking.

28.06.21 Nadat vorig jaar het leefbaarheidsonderzoek door de gemeente in behandeling is genomen, werden betrokken partijen uitgenodigd op de bijeenkomst in november 2020. Hier is op de vergadering door meerdere partijen aan Puur Beheer gevraagd om een ALV vergadering te organiseren ivm beveiliging van het terrein. Puur heeft dit nagelaten en na 8 maanden is de samenwerking beëindigd en is overgestapt naar BKS. Daarna is de ALV georganiseerd en zijn offertes opgevraagd die met Calandria worden besproken. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door Mybond, waarna de opdracht wordt uitgevoerd via Atrium Beheer.

24.06.21 Gevonden Voorwerpen zoals sleutels en pasjes kunnen bij de huismeester worden afgegeven of met een briefje in Brievenbusnummer 341 worden gedaan. Zo wordt voorkomen dat persoonlijke informatie van bewoners bij de liften of elders blijft liggen.

22.06.21 Ivm overlast Calandstraat/Verheeskade zijn de volgende vragen gesteld aan de gemeente. a) zullen nog meer straten afgesloten worden om auto’s via Calandstraat te laten rijden? b) Wanneer wordt een controle gedaan naar stikstof en geluidsoverlast om de impact van de huidige verkeersdoorstroming in kaart te brengen? c) Dagelijks zijn aan de Calandstraat veel toeterende auto’s vanwege de files, wat wordt hiertegen gedaan? d) Wat gebeurt er met de koffieshopboten? e)Hoe wordt de komende tijd ervoor gezorgd dat de hangjongeren aan de Verheeskade geen overlastproblemen meer veroorzaken en geen troep meer achterlaten in de straten?

21.06.21 Omdat een onbekende het terrein is binnengedrongen, is een mail gestuurd naar Bianca (bestuurslid RBA parkeerdek) om samen te kijken naar oplossingen om gebied bij loopbrug goed af te bakenen. Een reactie wordt afgewacht.

21.06.21 BKS gaat nieuwe vergadering inplannen vanuit beheervereniging (met bedrijven) om de offertes voor slagbomen en camerabewaking te bespreken.

16.06.21 Verzoek is ingediend om kosten voor schoonmaak en wegslepen autos op bedrijventerrein niet voor rekening te laten komen van bewoners. Gemeente en projectontwikkelaar zijn hierover geïnformeerd.

15.06.21 Verzoek is gedaan bij gemeente om te kijken naar mogelijkheden voor een geschikte fietsenstalling voor bewoners. De bedoeling is dat fietsen en motoren hierin een plekje kunnen krijgen, ivm brandveiligheid en het vrijhouden van vluchtroutes.

14.06.21 Vergadering met gemeente zal maandelijks plaatsvinden. Anita (vz) bespreekt de bewonerspetitie en Vania vertegenwoordigt het onderzoek leefbaarheid en bespreekt o.a. de problemen op bedrijventerrein. Besproken is o.a. het probleem met hangjongeren, daklozen en de problemen op het bedrijventerrein. Voor de volgende vergadering wordt de politie uitgenodigd om mee te praten. Ook het onderwerp mobiliteit/verkeer wordt besproken. Vragen en thema’s zullen tijdig naar de gemeente worden gestuurd om te worden behandeld in de vergadering.

10.06.21 Gemeente is gevraagd om het daklozen probleem op bedrijventerrein aan te pakken en daklozen onderdak te geven zodat het probleem zich niet verplaatst. Dit wordt in gang gezet.

07.06.21 Vergadering met beheervereniging is gehouden inzake o.a. slagbomen. Samenwerking met Puur Beheer is beëindigd (veroorzaakte 8 maanden vertraging in het proces); zij zijn vervangen door BKS. Offertes voor beveiliging worden op de volgende vergadering besproken.

01.06.21 Verzoek neergelegd bij projectontwikkelaar om tijd- en kostenbesparend te werken voor bewoners mbt slagbomen en camerabewaking.

25.05.21 Watsappgroep Veiligheid Nieuw-Laakhaven is opgezet om de omgeving in Nieuw-Laakhaven veilig, schoon en leefbaar te houden.

16.05.21 Er is enige vertraging opgetreden bij de projectontwikkelaar; de offertes van o.a. slagbomen van oprit/afrit worden komende week naar VvE gemaild en een datum vergadering ingepland voor accordering.

16.05.21 Meldingen (op parkeerdek) die worden doorgegeven aan Vania worden (opgenomen in online logboek en) automatisch gedeeld met veiligheidsteam. Bij urgente meldingen direct politie bellen.

05.05.21 Om de veiligheid en leefbaarheid bij Calandria op orde te krijgen is een goede samenwerking nodig tussen gemeente, Mybond en Calandria. Hier wordt aan gewerkt.

04.05.21 Samenwerking Mybond, BKS en RBA ivm realisatie beveiliging oprit/afrit lobattostraat.

21.04.21 Plaatsing van slagbomen en camerasystemen bij oprit/afrit Lobattostraat staat ingepland over ca 2 weken. Het advies is om te blijven monitoren (door melding te blijven maken) ook nadat slagbomen zijn geplaatst. Meldingen worden opgenomen in online logboek.

20.04.21 Wandeling met gemeente Den Haag is gedaan om te kijken naar beplanting voor Calandria omgeving. Wensen VvE zijn doorgegeven aan de gemeente en we worden op de hoogte gehouden. Klachten omtrent onkruid etc kan worden gemeld bij Buiten Beter App. Regelmatig meldingen maken, betekent dat Calandria als urgentie wordt gezien.

14.04.21 Telefonische melding gedaan bij politie inzake geluidsoverlast: Aanpak geluidsoverlast Calandstraat wordt georganiseerd door Integrale Controle ism met o.a. politie. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. Ivm hardrijders kunnen aanpassingen aan de weg worden gedaan, maar dit is een actie die bij de gemeente ligt.

09.04.21 Een klacht (met foto’s) is neergelegd bij Directie Veiligheid over de onveranderde situatie op het bedrijven parkeerterrein met het verzoek zsm actie te ondernemen.

06.04.21 Afdeling woonoverlast geeft aan dat geluidsoverlast van autos en luidruchtige motoren kunnen worden gemeld bij de politie voor handhaving. Een melding is uitgegaan naar de politie.

30.03.21 Melding binnengekomen van brandende sigarettenpeuken die slaapkamerraam binnenwaaien op onderste etage aan de kant van pompstation. Uitgezocht gaat worden hoe dit probleem kan worden aangepakt.

23.03.21 Bewonerspetitie: Lees de schriftelijke reactie van de gemeente op de bewonerspetitie Calandria: reactie gemeente bewonerspetitie. Het bestuur is het niet eens met alle antwoorden en zet het gesprek met de gemeente voort. Lees inzage petitiebrief. Heb je punten die je wil inbrengen mail dan naar calandria@nieuwlaakhaven.com

22.03.21 Schoonmaak parkeerdek heeft vertraging, reden: in RBA is verschil van mening over keuze om vrijwilligers met vergoeding in te zetten (kostenverlagend) of een professioneel bedrijf in te schakelen (kostenverhogend).

17.03.21 Een 2e verzoek is neergelegd bij Mybond voor plaatsing slagbomen oprit/afrit. Mybond heeft de uitvoering bij Atrium neergelegd, waar vertraging is opgetreden. Mybond gaat dit uitzoeken.

17.03.21 Calandriagebied is grotendeels geschikt gemaakt (met borden en afsluiting) voor handhaving.

14.03.21 Bewonersklachten over appartementencomplex (uit bewonersonderzoek) zijn na bestuursvergadering opgepakt door Bks, voorzitter en technische commissie.

14.03.21 Het eindverslag parkeerterrein is definitief en is online. Evaluatie volgt nog.

10.03.21 Aan de hand van meldingen die via bewonersappgroep zijn binnengekomen, is een actieplan gemaakt die voor verdere uitvoering bij stadsdeelkantoor Laak ligt.

09.03.21 Klacht over onnodig kostenverhoging voor bewoners mbt verbetering veiligheid en over onvoldoende handhaving is neergelegd bij directie veiligheid van gemeente den haag.

08.03.21 Voor vragen aan Vania kunnen bewoners altijd contact opnemen via calandria@nieuwlaakhaven.com of vragen om een (online) inloopspreekuur.

08.03.21 Shurgard beschikt over beveiligingscamera’s. Kunnen we die gezamenlijk inzetten voor meer veiligheid, dat ook de bewoners ten goede komt? Bewoners helpen ook vrijwillig mee om het bedrijvendek schoon te houden.

08.03.21 Aan bewoners wordt gevraagd om extra kosten te maken voor hun veiligheid: 1) Ze worden gevraagd bij te dragen aan camerabewaking en slagbomen beneden. 2) Ze worden gevraagd camera en slagbomen op bewonersdek te plaatsen. 3) Als de herontwikkeling van het parkeerterrein begint, moeten bewoners nog eens extra betalen voor veiligheid.

Door eerdere veiligheidsaankopen (welke niet het gewenste resultaat leverden), is intussen het VvE bewonersbudget tot het minimum geslonken. Dit betekent dat bewoners maandelijks extra moeten bijbetalen en hierin zijn de kosten voor veiligheid nog niet meeberekend.

Verantwoordelijkheid Gemeente: bron van het hangjongerenprobleem zijn drugsboten (gemeentelijk besluit). De gemeente dient een blowverbod in te voeren en drugsboten te verwijderen. Hiermee verbetert veiligheid en leefbaarheid bewonersgebied.

Verantwoordelijkheid grondeigenaar Mybond: plaatsing camera en slagbomen oprit/afrit verbetert de veiligheid op grondeigenaarsgebied en heeft een positief effect voor bedrijven en bewoners.

03.03.21 Vania is sinds kort bestuurslid VvE Wonen en bestuurslid VvE Parkeren en zet zich voor beide VvE’s in voor veiligheid&leefbaarheid en herontwikkeling.

Slagbomen beneden wordt aan gewerkt door eigenaar. Daarna wordt gekeken wat de beste aanpak is om hierop aan te sluiten voor bewonersdek, zodat extra toename van bewonerskosten kan worden voorkomen.

Meldingen die zijn opgenomen in online logboek worden gedeeld met veiligheidsteam.

02.03.21 Het verslag van de bijeenkomst met stadsdeelkantoor is ontvangen. Het geeft meer duidelijkheid over de veiligheid en aanpak van het parkeerterrein ism politie en handhaving. Om die reden is het verstandig even te wachten om kosten te maken in dure aanschaf voor beveiliging bewonersparkeerdek.

02.03.21 De bijeenkomst met stadsdeelkantoor Laak is doorgegaan in de vorm van een 1-op-1 gesprek met het Bestuur Calandria: voorzitter en technische commissie. Vania zit ook in het bestuur en is ‘gespecialiseerd’ in veiligheid/leefbaarheid en herontwikkeling, maar was niet uitgenodigd. Zij heeft aangegeven er graag bij te zijn. Helaas is dat niet gelukt en heeft zij de bewoners niet kunnen vertegenwoordigen.

23.02.21 Nadat stadsdeelkantoor Laak het onderzoeksverslag heeft ontvangen, is zij aan de slag gegaan om veiligheid bij Calandria te verbeteren: 1. Beheerdersvergadering is georganiseerd voor gezamenlijke oplossing, 2. Presentatie Plan van Aanpak politie, 3. Mybond heeft actieplan opgesteld, 4. Inzet van handhaving, jongerenwerkers en buurtpreventie, 5. Calandria mag meepraten over veiligheid en leefbaarheid herontwikkeling omgevingsgebied, 6. Begin maart volgt update van stadsdeelkantoor Laak.

22.02.21 Begin maart is een bijeenkomst met gemeente, mybond en calandria over verbeteringen veiligheid & leefbaarheid en herontwikkeling. De info wordt meegenomen in eindverslag veiligheid en leefbaarheid; het 1e concept wordt daarom pas na de bijeenkomst naar partijen verstuurd.

10.02.21 Ondanks diverse bewonersmeldingen over onveilige afrit, is het Puur beheer niet gelukt een onderhoudsbedrijf in te schakelen. Daarom heeft de VvE zelf actie ondernomen. Bewoners (en zorgverleners) hebben de afgelopen dagen uit noodzaak de oprit als afrit gebruikt om naar hun werk te gaan met de auto (dat is een gevaarlijke oplossing).

Puur beheer reageert niet (of weinig) op klachten en meldingen van bewoners over onderhoud, vervuiling en onveilige parkeerdek. Ook kan Puur beheer geen oplossing bieden aan bewonersmeldingen.

10.02.21 Hangjongerenprobleem: ondanks bewonersprotest, is de gemeentelijke beslissing om partyboten te verplaatsen naar de verheeskade, toch doorgevoerd; dit heeft voor de omgeving niet goed uitgepakt. De boten hebben een aantrekkingskracht op groepen hangjongeren die zich verspreiden rond de omgeving van Sportcity; zij begeven zich ook op het parkeerterrein van calandria en laten daar rotzooi achter en de schoonmaak- en veiligheidskosten komen voor rekening van bewoners.

09.02.21 De ontwerpplannen voor het herontwikkelingsgebied zijn eind december 2020 ingediend bij de gemeente. Bij deze ontwerpplannen zijn bewoners niet benaderd of betrokken. Gezien de problemen die hier spelen is de vraag in hoeverre het nog mogelijk is via burgerparticipatie bij te dragen aan de ontwerpplannen zodat er aandacht voor verbetering van veiligheid en leefbaarheid komt in het gebied. Via de bestuursadviseur van wethouder Financien en Stadsontwikkeling is de vraag uitgezet bij medewerkers betrokken bij de ontwikkelingen in Laakhavens.

08.02.21Er zijn bewonersklachten over het parkeerdek. Er is slecht onderhoud, het is onveilig, er zijn auto inbraken, hangjongeren komen in de avond en laten rotzooi achter. Bewoners begrijpen niet waarom ze zoveel huur voor hun parkeervak moeten betalen als het zo slecht onderhouden en slecht beveiligd is.

04.02.21 Stadsdeel laak en wijkteam zetten politie, handhaving, buurtpreventie en jongerenwerkers in om het parkeerterrein en de omgeving in de gaten te houden. Ze vragen dat bewoners melding blijven maken over dag en tijdstip van overlast. Zwerfvuil ontstaan door overlast dient ism de beheerder aangepakt te worden.

04.02.21 Stadsdeel Laak zal van Mybond een actieplan ontvangen, daarna worden alle partijen daarover geinformeerd. Vania zal in de gaten houden als de bewonersproblemen daadwerkelijk worden aangepakt en hoe snel men hiermee aan de slag gaat.

03.02.21 Mybond legt uit dat actie wordt genomen om bewonersproblemen aan te pakken in de vorm van een actieplan. De uitvoering van het actieplan zal worden gedaan door Atrium. Vania legt bij Mybond het urgente verzoek om camerabewaking te plaatsen om veiligheid en leefbaarheid voor bewoners te verbeteren.

29.01.21 Herontwikkelingsgebied Nieuw-Laakhaven. Gemeente den haag is bezig met nota van uitgangspunten laakhavens, waarin herontwikkeling rond het gebied Calandria is opgenomen. De aanvraag voor de plannen zijn intussen ingediend, maar Calandria is niet benaderd, geïnformeerd of betrokken geweest. Waarom heeft de gemeente het op deze wijze aangepakt en maakt zij geen gebruik van burgerparticipatie bij de herontwikkeling? Er zijn nog meer vragen gesteld.

29.01.21 Parkeerterrein kwestie zit in afrondende fase. Wat is in Bedrijven-VvE vergadering Atrium besloten? Intussen wordt gewerkt aan eindverslag. Betrokken partijen worden om input gevraagd (BKS, VvE Calandria, Atrium, Stadsdeel Laak). BKS heeft gereageerd, Atrium heeft niet gereageerd, ondanks herhaalverzoek. VvE Calandria en Stadsdeel Laak moeten nog reageren.

29.01.21 Problematiek parkeerterrein: betrokken partijen hebben vergaderd met Stadsdeel Laak. Atrium was op beide vergaderingen niet aanwezig en werd ook niet vertegenwoordigd door een vervanger. Puur beheer was aanwezig. Calandria is vertegenwoordigd door VvE-RBA en BKS. Een mailupdate van stadsdeel Laak volgt.

12.01.21 Klacht naar Paul Ebben ivm gewijzigde verkeersdoorstroming, zie mailcorrespondentie. Wijziging verkeersdoorstroming (brief 23.12.20 gemeente den haag) zal de problemen en klachten zoals vermeld in het onderzoeksverslag extra doen toenemen. Mail vanuit VvE is uitgegaan naar stadsdeel Laak.

03.01.21 Slagboom bewonersdek wordt regelmatig beschadigd en hersteld door Van Ginderen. Op het dek komen onbekenden en parkeren onbekende auto’s op bewonersparkeervakken. Aan BKS is gevraagd om tijdelijke camera te plaatsen en sterkere verlichting.

03.01.21 Slagboom bedrijventerrein wordt wekelijks beschadigd/vernield en regelmatig door Van Ginderen hersteld. Dit proces is maanden gaande. Het wachten is op de VvE-vergadering van Atrium die in januari wordt gehouden.

15.12.20 Parkeertag bewonersdek : Als van het gebruik van de parkeertag misbruik wordt gemaakt dan komen de kosten voor alle bewoners.

10.12.20 Beheerdersvergadering met stadsdeel Laak: met behulp van camera’s kunnen schadekosten verhaald worden. Offertes worden door atrium aangevraagd. Het streven was om vóór de feestdagen het probleem aangepakt te hebben, maar het adviesvoorstel moet eerst nog door atrium voorgelegd worden op Bedrijven-VvE vergadering wat in januari staat gepland. 17/12 Puur beheer heeft nog geen datum doorgegeven voor een vergadering met RBA (ondanks de verzoeken van BKS).

10.12.20 Mailvoorstel naar stadsdeel Laak om Veiligheid en Leefbaarheid in Nieuw-Laakhaven te verbeteren.

26.11.20 mail inzake kostenverdeling, met verzoek rekening te houden met financiële kosten voor bewonersgroep. Mail inzake samenwerking stimuleren tussen partijen om leefbaarheid in gebied te verbeteren.

02.11.20 de door bewoners ondertekende petitie van het VvE-bestuur is via stichting Mooi door stadsdeel Laak in behandeling genomen.

Aandachtspunt problemen bewonersparkeerdek is door BKS afgehandeld.

Aandachtspunt cv ketelonderhoud is door Vania afgehandeld.

Plan van Aanpak bedrijventerrein

09.11.20= de politie is gestart aan een plan van aanpak om problemen rond het bedrijventerrein aan te pakken; er is een inventarisatie gemaakt van de (sloop) auto’s van de garagebedrijven, grof vuil, slagboomprobleem etc. Het plan wordt op 24/11 in de vergadering gepresenteerd aan o.a. stadsdeel Laak, beheer calandria, handhaving.

Problemen Bewonersparkeerdek

15.10.20= BKS heeft schrikblokken geplaatst ivm verkeerd geparkeerde auto’s 19.11.20=BKS heeft nieuwe tags geregeld voor bewoners om te voorkomen dat onbevoegden gebruik kunnen maken van het parkeerdek. De nieuwe tags gaan per 23/11 in.

Urgente melding verlichting bedrijventerrein

13.11.20= In sommige gevallen kunnen meldingen niet tijdig worden uitgevoerd, omdat beheerders afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van hun onderhoudspartij. Bewoners hebben daardoor 1,5 week in het donker de afrit van het bedrijventerrein moeten bereiken. De veiligheid van de bewoners mag echter niet afhangen van de beschikbaarheid van een onderhoudsteam. Als Calandria samenwerkt met een pool van electriciens en monteurs (van beide beheerders), dan verbetert het de veiligheid en leefbaarheid voor bewoners.

CV Ketelonderhoud

16.10.20 = Melding CV Ketels worden niet/onregelmatig onderhouden. 19.11.20 Van ‘t Hof Rijnland heeft dit opgepakt en houdt zich bezig met de uitvoering van de jaarlijkse controle. De VvE houdt het in de gaten als er klachten of storingen zijn.

Vergadering Stadsdeel Laak

03.11.20 = Betrokken partijen gaan in gezamenlijk overleg om de knelpunten uit het onderzoeksverslag te bespreken en aan te pakken. Dit overleg wordt door Stadsdeel Laak in gang gezet.

12.10.20 = Atrium is verzocht contactgegevens door te geven van betrokken partijen (bedrijven) ivm het overleg dat door Stadsdeel Laak wordt georganiseerd.

08.10.20 = Verslag is in behandeling genomen door stadsdeelkantoor Laak. In samenwerking met bewoners Calandria

28.09.20 = Verslag verstuurd naar stadsdeelkantoor Laak

13.08.20 = melding overlast gedaan bij gemeente den haag. De weken erna is contact opgenomen door gemeente den haag afdeling woonoverlast, gemeente den haag directie veiligheid en stadsdeelkantoor Laak.

10.08.20 = mailing uitgedaan naar parkeerbeheer Calandria inzake onderzoek parkeersituatie Calandria

08.08.20 = onderzoek gestart Veiligheid&Leefbaarheid Calandria