Voortgang Onderzoek

In dit voortgangsoverzicht kunt u volgen welke acties door betrokken partijen zijn genomen ter verbetering van veiligheid en leefbaarheid n.a.v. het Calandria Leefbaarheidsonderzoek, (met logboek, herontwikkeling en eindverslag parkeerterrein). Contact: calandria@nieuwlaakhaven.com

Betrokkenen : Gemeente Den Haag, projectontwikkelaar en bewoners Calandria

———————-

20.11.21 Update: communicatievergadering met bedrijven prive terrein

 1. de veiligheidsmaatregelen van verschillende bedrijven op het prive terrein worden op elkaar afgestemd om het terrein beter te beveiligen
 2. Bedrijven doen best veel aan beveiliging. Hoe kan het dat er nog steeds zoveel criminaliteit (in de avond) is? Wordt onderzocht.
 3. Er komt 1 aanspreekpunt voor iedereen van het bedrijventerrein waar men terecht kan bij problemen Veiligheid en Leefbaarheid. Ingeval van criminaliteit direct melding maken naar politie (en aanspreekpunt hierover informeren)
 4. BKS doet wekelijkse ronde op terrein en voert gesprekken met bedrijven
 5. Er wordt een planning opgesteld ter voorbereiding aan plaatsing cameras en slagbomen
 6. BKS zal bewoners formeel informeren over cameras en slagbomen
 7. De versleten rails op het dek bij Shurgard kunnen niet door drempels worden opgevangen, maar moeten professioneel worden aangepakt. De kosten zijn hoog.

12.11.21 Update:

A. Kennismaking Wijkagent bewonersbijeenkomst op 11.11.21. De volgende punten werden besproken:

 1. De wijkagent is te bereiken op 0900-8844. Meldingen uit dit gebied komen automatisch bij hem of bij afwezigheid, bij zijn collega terecht. Onze wijkagent werkt samen met ondernemers, horeca, winkels, bewoners om via samenwerking veiligheid en leefbaarheid in het gebied te krijgen. Regelmatig komt de politie zichtbaar (en niet zichtbaar) een kijkje nemen op het terrein en in dit gebied.
 2. Een bepaalde garage heeft een huurbox bij Shurgard en deelt de code met zijn klanten/anderen en worden o.a. autos achtergelaten (dit punt is bij Shurgard neergelegd)
 3. Een bewoner die sinds het begin van Calandria hier woont, geeft aan dat sinds de koffieshopboten hier zijn, de problemen zijn gestart
 4. Kentekens van verdachte auto’s kunnen worden doorgegeven aan meldpunt 0900-8844
 5. Op 12.11.21 is afspraak tussen BKS en Van Ginderen ivm camera en slagbomen en uitvoeringsdatum. BKS zal de bewoners hierover verder informeren.
 6. Tip om vanaf de plek bij oprit waar tag en toegangssysteem staat, de slagboom bij oprit ietsjes hoger te plaatsen om vandalisme te voorkomen (bij BKS neergelegd)
 7. Bewoners en bedrijven dienen aangifte te doen bij inbraak, vernieling van slagbomen etc.
 8. Een communicatievergadering is georganiseerd om BKS en bedrijven met elkaar te verbinden om problemen op terrein actief aan te pakken.

B. Leefbaarheidsvergadering met gemeente, de volgende punten zijn aan de orde gekomen

 • Grof vuil probleem, parkeeroverlast, verkeersveiligheid en geluidsoverlast, hangjongeren en daklozen
 • Er is een update gegeven over de ontwikkelingen op het prive terrein
 • Op 23.11 wordt een schouw Laakhavens georganiseerd. Deelnemers leefbaarheidsvergadering en personen van verschillende gemeentelijke instellingen gaan gezamenlijk de problemen in het gebied langs om een geschikte oplossing te vinden.
 • Politie enquete Calandria: er zijn controles uitgevoerd en illegale boten langs de Verheeskade worden aangepakt

20.10.21 Update:

1) De camera’s hebben akkoord gekregen en de leverancier heeft opdracht gekregen voor uitvoering. Nadat cameras zijn geinstalleerd, worden slagbomen geplaatst.

2) In de expeditiestraat is Konak verzocht de auto’s te verwijderen. Op het parkeerdek heeft Konak de auto’s verwijderd.

3) Voor de problemen op het terrein met drugshandel en prostitutie is de gemeente verzocht toezichthouders te plaatsen.

4)Shurgard gaat extra beveiligingsmaatregelen nemen op het parkeerdek en heeft een schoonmaakteam ingehuurd voor het grof vuil.

5) Een actieplan gaat naar gemeente voor afronding aanpak parkeerdek.

10.10.21 Update:

1) RBA bewonersbrief van augustus: als de slagbomen en cameras niet geplaatst zijn op 15 oktober, dan zal RBA naar een oplossing kijken voor beveiliging van bewonersparkeerdek.

2) Op 4 november is vergadering Leefbaarheid met gemeente

3) Politie en handhaving vinden dat het beheerkantoor verantwoordelijk is voor aanpak privé terrein en te weinig actief is in de aanpak van leefbaarheid. Daarom wordt een afspraak gemaakt met Shurgard en BKS om de problemen en aanpak op het terrein te bespreken. Ook de praktische tips uit de rondleidingen worden hierin meegenomen.

01.10.21 Update:

1) Op 1 okt verwijdert Konak al zijn autos van het terrein. De autos achter de hekken blijven staan op verzoek van Lucardi ter beveiliging van medewerkers, volgens Konak. De kentekens van alle overige autos gaan naar Handhaving om de eigenaren op te sporen om hun autos van het terrein te halen.

2) De slagbomen staan klaar. Alleen de cameras moeten nog akkoord krijgen van Shurgard. Cameras worden als eerste geplaatst, daarna de slagbomen. Na plaatsing zal monitoring plaatsvinden.

3) Shurgard heeft problemen met klanten die grof vuil storten en aanhangwagens plaatsen etc. Met Shurgard is gesprek geweest over aanpak. Als er geen slagbomen zijn, dan is het dweilen met de kraan open. Eerst cameras plaatsen, maar hiervoor moet Shurgard eerst een akkoord geven en dat is er nog niet.

4) Op donderdagavond 14 oktober is een kennismakingsavond voor bewoners met de nieuwe wijkagent. Mededeling wordt in de liften opgehangen.

5) De zomer-rondleidingen hebben geleid tot tips en adviezen voor verbeteringen op het bedrijventerrein. De informatie wordt verzameld en naar de beheervereniging gestuurd voor verdere uitvoering.

6) In november 2020 heeft de gemeente alle partijen uitgenodigd voor een gesprek om de problemen op het terrein aan te pakken. Wat is er tot nu toe bereikt? Een tussenstand is opgemaakt en naar de gemeente gestuurd voor een reactie.

7) Ter afronding zal een eindevaluatie worden gehouden waarbij alle partijen worden uitgenodigd.

8) Ivm de herontwikkeling in het Calandriagebied, is Calandria uitgenodigd voor deelname aan werkgroepsessies. Calandria heeft de volgende vragen gesteld: overzicht vragen.

30.08.21 Er wordt gewerkt aan Handboek Veiligheid en Leefbaarheid. Een aantal gemeentelijke instellingen denkt hierin mee en geeft tips en adviezen.

23.08.21 In augustus zijn diverse instellingen uitgenodigd voor een rondleiding op het parkeerdek om de problemen te bespreken en adviezen mee te geven. Haagse Pandbrigade heeft ‘online logboek’ ontvangen. Politieleiding Laak wordt over de situatie geinformeerd.

16.08.21 Deze week 1) zal Konak de autos voorin bij het complex verwijderen 2) zal Shurgard de rommel buiten opruimen en weer representatief houden 3) zal briefjes op autos worden geplaatst ivm fout parkeren.

02.08.21 Op advies van Handhaving wordt bord art 461 óók bij afrit geplaatst en gaan biggeruggen op NP-plekken geplaatst worden.

21.07.21 Er is door Calandria een akkoord gegeven op camerabewaking en slagbomen. Dit wordt door Atrium verder in gang gezet als high priotity. Ivm vakantieperiode ligt op 15 aug het voorstel bij directie Mybond voor een akkoord.

20.07.21 Handhaving krijgt rondleiding op parkeerterrein. Afspraken worden gemaakt om veiligheid te verbeteren. Een aantal zaken zijn doorgezet naar BKS en Atrium voor verdere uitvoering.

13.07.21 maandelijkse vergadering met gemeente: speciale gasten zijn politie, handhaving en jongerenwerker

01.07.21 Bespreking offertes slagbomen beveiliging, techniek en planning met Calandria en Atrium Beheer (beheer oprit/afrit). Op 21 juli wordt vergaderd over kostenverdeling, keuze offerte en uitvoering slagbomen en camerabewaking.

28.06.21 Nadat vorig jaar het leefbaarheidsonderzoek door de gemeente in behandeling is genomen, werden betrokken partijen uitgenodigd op de bijeenkomst in november 2020. Hier is op de vergadering door meerdere partijen aan Puur Beheer gevraagd om een ALV vergadering te organiseren ivm beveiliging van het terrein. Puur heeft dit nagelaten en na 8 maanden is de samenwerking beëindigd en is overgestapt naar BKS. Daarna is de ALV georganiseerd en zijn offertes opgevraagd die met Calandria worden besproken. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door Mybond, waarna de opdracht wordt uitgevoerd via Atrium Beheer.

24.06.21 Gevonden Voorwerpen zoals sleutels en pasjes kunnen bij de huismeester worden afgegeven of met een briefje in Brievenbusnummer 341 worden gedaan. Zo wordt voorkomen dat persoonlijke informatie van bewoners bij de liften of elders blijft liggen.

22.06.21 Ivm overlast Calandstraat/Verheeskade zijn de volgende vragen gesteld aan de gemeente. a) zullen nog meer straten afgesloten worden om auto’s via Calandstraat te laten rijden? b) Wanneer wordt een controle gedaan naar stikstof en geluidsoverlast om de impact van de huidige verkeersdoorstroming in kaart te brengen? c) Dagelijks zijn aan de Calandstraat veel toeterende auto’s vanwege de files, wat wordt hiertegen gedaan? d) Wat gebeurt er met de koffieshopboten? e)Hoe wordt de komende tijd ervoor gezorgd dat de hangjongeren aan de Verheeskade geen overlastproblemen meer veroorzaken en geen troep meer achterlaten in de straten?

21.06.21 Omdat een onbekende het terrein is binnengedrongen, is een mail gestuurd naar Bianca (bestuurslid RBA parkeerdek) om samen te kijken naar oplossingen om gebied bij loopbrug goed af te bakenen. Een reactie wordt afgewacht.

21.06.21 BKS gaat nieuwe vergadering inplannen vanuit beheervereniging (met bedrijven) om de offertes voor slagbomen en camerabewaking te bespreken.

16.06.21 Verzoek is ingediend om kosten voor schoonmaak en wegslepen autos op bedrijventerrein niet voor rekening te laten komen van bewoners. Gemeente en projectontwikkelaar zijn hierover geïnformeerd.

15.06.21 Verzoek is gedaan bij gemeente om te kijken naar mogelijkheden voor een geschikte fietsenstalling voor bewoners. De bedoeling is dat fietsen en motoren hierin een plekje kunnen krijgen, ivm brandveiligheid en het vrijhouden van vluchtroutes.

14.06.21 Vergadering met gemeente zal maandelijks plaatsvinden. Anita (vz) bespreekt de bewonerspetitie en Vania vertegenwoordigt het onderzoek leefbaarheid en bespreekt o.a. de problemen op bedrijventerrein. Besproken is o.a. het probleem met hangjongeren, daklozen en de problemen op het bedrijventerrein. Voor de volgende vergadering wordt de politie uitgenodigd om mee te praten. Ook het onderwerp mobiliteit/verkeer wordt besproken. Vragen en thema’s zullen tijdig naar de gemeente worden gestuurd om te worden behandeld in de vergadering.

10.06.21 Gemeente is gevraagd om het daklozen probleem op bedrijventerrein aan te pakken en daklozen onderdak te geven zodat het probleem zich niet verplaatst. Dit wordt in gang gezet.

07.06.21 Vergadering met beheervereniging is gehouden inzake o.a. slagbomen. Samenwerking met Puur Beheer is beëindigd (veroorzaakte 8 maanden vertraging in het proces); zij zijn vervangen door BKS. Offertes voor beveiliging worden op de volgende vergadering besproken.

01.06.21 Verzoek neergelegd bij projectontwikkelaar om tijd- en kostenbesparend te werken voor bewoners mbt slagbomen en camerabewaking.

25.05.21 Watsappgroep Veiligheid Nieuw-Laakhaven is opgezet om de omgeving in Nieuw-Laakhaven veilig, schoon en leefbaar te houden.

16.05.21 Er is enige vertraging opgetreden bij de projectontwikkelaar; de offertes van o.a. slagbomen van oprit/afrit worden komende week naar VvE gemaild en een datum vergadering ingepland voor accordering.

16.05.21 Meldingen (op parkeerdek) die worden doorgegeven aan Vania worden (opgenomen in online logboek en) automatisch gedeeld met veiligheidsteam. Bij urgente meldingen direct politie bellen.

05.05.21 Om de veiligheid en leefbaarheid bij Calandria op orde te krijgen is een goede samenwerking nodig tussen gemeente, Mybond en Calandria. Hier wordt aan gewerkt.

04.05.21 Samenwerking Mybond, BKS en RBA ivm realisatie beveiliging oprit/afrit lobattostraat.

21.04.21 Plaatsing van slagbomen en camerasystemen bij oprit/afrit Lobattostraat staat ingepland over ca 2 weken. Het advies is om te blijven monitoren (door melding te blijven maken) ook nadat slagbomen zijn geplaatst. Meldingen worden opgenomen in online logboek.

20.04.21 Wandeling met gemeente Den Haag is gedaan om te kijken naar beplanting voor Calandria omgeving. Wensen VvE zijn doorgegeven aan de gemeente en we worden op de hoogte gehouden. Klachten omtrent onkruid etc kan worden gemeld bij Buiten Beter App. Regelmatig meldingen maken, betekent dat Calandria als urgentie wordt gezien.

14.04.21 Telefonische melding gedaan bij politie inzake geluidsoverlast: Aanpak geluidsoverlast Calandstraat wordt georganiseerd door Integrale Controle ism met o.a. politie. Deze controles vinden onaangekondigd plaats. Ivm hardrijders kunnen aanpassingen aan de weg worden gedaan, maar dit is een actie die bij de gemeente ligt.

09.04.21 Een klacht (met foto’s) is neergelegd bij Directie Veiligheid over de onveranderde situatie op het bedrijven parkeerterrein met het verzoek zsm actie te ondernemen.

06.04.21 Afdeling woonoverlast geeft aan dat geluidsoverlast van autos en luidruchtige motoren kunnen worden gemeld bij de politie voor handhaving. Een melding is uitgegaan naar de politie.

30.03.21 Melding binnengekomen van brandende sigarettenpeuken die slaapkamerraam binnenwaaien op onderste etage aan de kant van pompstation. Uitgezocht gaat worden hoe dit probleem kan worden aangepakt.

23.03.21 Bewonerspetitie: Lees de schriftelijke reactie van de gemeente op de bewonerspetitie Calandria: reactie gemeente bewonerspetitie. Het bestuur is het niet eens met alle antwoorden en zet het gesprek met de gemeente voort. Lees inzage petitiebrief. Heb je punten die je wil inbrengen mail dan naar calandria@nieuwlaakhaven.com

22.03.21 Schoonmaak parkeerdek heeft vertraging, reden: in RBA is verschil van mening over keuze om vrijwilligers met vergoeding in te zetten (kostenverlagend) of een professioneel bedrijf in te schakelen (kostenverhogend).

17.03.21 Een 2e verzoek is neergelegd bij Mybond voor plaatsing slagbomen oprit/afrit. Mybond heeft de uitvoering bij Atrium neergelegd, waar vertraging is opgetreden. Mybond gaat dit uitzoeken.

17.03.21 Calandriagebied is grotendeels geschikt gemaakt (met borden en afsluiting) voor handhaving.

14.03.21 Bewonersklachten over appartementencomplex (uit bewonersonderzoek) zijn na bestuursvergadering opgepakt door Bks, voorzitter en technische commissie.

14.03.21 Het eindverslag parkeerterrein is definitief en is online. Evaluatie volgt nog.

10.03.21 Aan de hand van meldingen die via bewonersappgroep zijn binnengekomen, is een actieplan gemaakt die voor verdere uitvoering bij stadsdeelkantoor Laak ligt.

09.03.21 Klacht over onnodig kostenverhoging voor bewoners mbt verbetering veiligheid en over onvoldoende handhaving is neergelegd bij directie veiligheid van gemeente den haag.

08.03.21 Voor vragen aan Vania kunnen bewoners altijd contact opnemen via calandria@nieuwlaakhaven.com of vragen om een (online) inloopspreekuur.

08.03.21 Shurgard beschikt over beveiligingscamera’s. Kunnen we die gezamenlijk inzetten voor meer veiligheid, dat ook de bewoners ten goede komt? Bewoners helpen ook vrijwillig mee om het bedrijvendek schoon te houden.

08.03.21 Aan bewoners wordt gevraagd om extra kosten te maken voor hun veiligheid: 1) Ze worden gevraagd bij te dragen aan camerabewaking en slagbomen beneden. 2) Ze worden gevraagd camera en slagbomen op bewonersdek te plaatsen. 3) Als de herontwikkeling van het parkeerterrein begint, moeten bewoners nog eens extra betalen voor veiligheid.

Door eerdere veiligheidsaankopen (welke niet het gewenste resultaat leverden), is intussen het VvE bewonersbudget tot het minimum geslonken. Dit betekent dat bewoners maandelijks extra moeten bijbetalen en hierin zijn de kosten voor veiligheid nog niet meeberekend.

Verantwoordelijkheid Gemeente: bron van het hangjongerenprobleem zijn drugsboten (gemeentelijk besluit). De gemeente dient een blowverbod in te voeren en drugsboten te verwijderen. Hiermee verbetert veiligheid en leefbaarheid bewonersgebied.

Verantwoordelijkheid grondeigenaar Mybond: plaatsing camera en slagbomen oprit/afrit verbetert de veiligheid op grondeigenaarsgebied en heeft een positief effect voor bedrijven en bewoners.

03.03.21 Vania is sinds kort bestuurslid VvE Wonen en bestuurslid VvE Parkeren en zet zich in beide VvE’s in voor veiligheid&leefbaarheid en herontwikkeling.

Slagbomen beneden wordt aan gewerkt door eigenaar. Daarna wordt gekeken wat de beste aanpak is om hierop aan te sluiten voor bewonersdek, zodat extra toename van bewonerskosten kan worden voorkomen.

Meldingen die zijn opgenomen in online logboek worden gedeeld met veiligheidsteam.

02.03.21 Het verslag van de bijeenkomst met stadsdeelkantoor is ontvangen. Het geeft meer duidelijkheid over de veiligheid en aanpak van het parkeerterrein ism politie en handhaving. Om die reden is het verstandig even te wachten om kosten te maken in dure aanschaf voor beveiliging bewonersparkeerdek.

02.03.21 De bijeenkomst met stadsdeelkantoor Laak is doorgegaan in de vorm van een 1-op-1 gesprek met het Bestuur Calandria: voorzitter en technische commissie. Vania zit ook in het bestuur en is ‘gespecialiseerd’ in veiligheid/leefbaarheid en herontwikkeling, maar was niet uitgenodigd. Zij heeft aangegeven er graag bij te zijn. Helaas is dat niet gelukt en heeft zij de bewoners niet kunnen vertegenwoordigen.

23.02 Nadat stadsdeelkantoor Laak het onderzoeksverslag heeft ontvangen, is zij aan de slag gegaan om veiligheid bij Calandria te verbeteren: 1. Beheerdersvergadering is georganiseerd voor gezamenlijke oplossing, 2. Presentatie Plan van Aanpak politie, 3. Mybond heeft actieplan opgesteld, 4. Inzet van handhaving, jongerenwerkers en buurtpreventie, 5. Calandria mag meepraten over veiligheid en leefbaarheid herontwikkeling omgevingsgebied, 6. Begin maart volgt update van stadsdeelkantoor Laak.

22.02 Begin maart is een bijeenkomst met gemeente, mybond en calandria over verbeteringen veiligheid & leefbaarheid en herontwikkeling. De info wordt meegenomen in eindverslag veiligheid en leefbaarheid; het 1e concept wordt daarom pas na de bijeenkomst naar partijen verstuurd.

10.02 Ondanks diverse bewonersmeldingen over onveilige afrit, is het Puur beheer niet gelukt een onderhoudsbedrijf in te schakelen. Daarom heeft de VvE zelf actie ondernomen. Bewoners (en zorgverleners) hebben de afgelopen dagen uit noodzaak de oprit als afrit gebruikt om naar hun werk te gaan met de auto (dat is een gevaarlijke oplossing).

Puur beheer reageert niet (of weinig) op klachten en meldingen van bewoners over onderhoud, vervuiling en onveilige parkeerdek. Ook kan Puur beheer geen oplossing bieden aan bewonersmeldingen.

10.02 Hangjongerenprobleem: ondanks bewonersprotest, is de gemeentelijke beslissing om partyboten te verplaatsen naar de verheeskade, toch doorgevoerd; dit heeft voor de omgeving niet goed uitgepakt. De boten hebben een aantrekkingskracht op groepen hangjongeren die zich verspreiden rond de omgeving van Sportcity; zij begeven zich ook op het parkeerterrein van calandria en laten daar rotzooi achter en de schoonmaak- en veiligheidskosten komen voor rekening van bewoners.

09.02 De ontwerpplannen voor het herontwikkelingsgebied zijn eind december 2020 ingediend bij de gemeente. Bij deze ontwerpplannen zijn bewoners niet benaderd of betrokken. Gezien de problemen die hier spelen is de vraag in hoeverre het nog mogelijk is via burgerparticipatie bij te dragen aan de ontwerpplannen zodat er aandacht voor verbetering van veiligheid en leefbaarheid komt in het gebied. Via de bestuursadviseur van wethouder Financien en Stadsontwikkeling is de vraag uitgezet bij medewerkers betrokken bij de ontwikkelingen in Laakhavens.

08.02 Er zijn bewonersklachten over het parkeerdek. Er is slecht onderhoud, het is onveilig, er zijn auto inbraken, hangjongeren komen in de avond en laten rotzooi achter. Bewoners begrijpen niet waarom ze zoveel huur voor hun parkeervak moeten betalen als het zo slecht onderhouden en slecht beveiligd is.

04.02. Stadsdeel laak en wijkteam zetten politie, handhaving, buurtpreventie en jongerenwerkers in om het parkeerterrein en de omgeving in de gaten te houden. Ze vragen dat bewoners melding blijven maken over dag en tijdstip van overlast. Zwerfvuil ontstaan door overlast dient ism de beheerder aangepakt te worden.

04.02 Stadsdeel Laak zal van Mybond een actieplan ontvangen, daarna worden alle partijen daarover geinformeerd. Vania zal in de gaten houden als de bewonersproblemen daadwerkelijk worden aangepakt en hoe snel men hiermee aan de slag gaat.

03.02 Mybond legt uit dat actie wordt genomen om bewonersproblemen aan te pakken in de vorm van een actieplan. De uitvoering van het actieplan zal worden gedaan door Atrium. Vania legt bij Mybond het urgente verzoek om camerabewaking te plaatsen om veiligheid en leefbaarheid voor bewoners te verbeteren.

29.01 Herontwikkelingsgebied Nieuw-Laakhaven. Gemeente den haag is bezig met nota van uitgangspunten laakhavens, waarin herontwikkeling rond het gebied Calandria is opgenomen. De aanvraag voor de plannen zijn intussen ingediend, maar Calandria is niet benaderd, geïnformeerd of betrokken geweest. Waarom heeft de gemeente het op deze wijze aangepakt en maakt zij geen gebruik van burgerparticipatie bij de herontwikkeling? Er zijn nog meer vragen gesteld.

29.01 Parkeerterrein kwestie zit in afrondende fase. Wat is in Bedrijven-VvE vergadering Atrium besloten? Intussen wordt gewerkt aan eindverslag. Betrokken partijen worden om input gevraagd (BKS, VvE Calandria, Atrium, Stadsdeel Laak). BKS heeft gereageerd, Atrium heeft niet gereageerd, ondanks herhaalverzoek. VvE Calandria en Stadsdeel Laak moeten nog reageren.

29.01 Problematiek parkeerterrein: betrokken partijen hebben vergaderd met Stadsdeel Laak. Atrium was op beide vergaderingen niet aanwezig en werd ook niet vertegenwoordigd door een vervanger. Puur beheer was aanwezig. Calandria is vertegenwoordigd door VvE-RBA en BKS. Een mailupdate van stadsdeel Laak volgt.

06.01 Wijziging verkeersdoorstroming (brief 23.12.20 gemeente den haag) zal de problemen en klachten zoals vermeld in het onderzoeksverslag extra doen toenemen. Mail vanuit VvE is uitgegaan naar stadsdeel Laak. Mail SC is uitgegaan naar omgevingsmanager.

03.01 Slagboom bewonersdek wordt regelmatig beschadigd en hersteld door Van Ginderen. Op het dek komen onbekenden en parkeren onbekende auto’s op bewonersparkeervakken. Aan BKS is gevraagd om tijdelijke camera te plaatsen en sterkere verlichting.

03.01 Slagboom bedrijventerrein wordt wekelijks beschadigd/vernield en regelmatig door Van Ginderen hersteld. Dit proces is maanden gaande. Het wachten is op de VvE-vergadering van Atrium die in januari wordt gehouden.

15.12 Parkeertag bewonersdek : Als van het gebruik van de parkeertag misbruik wordt gemaakt dan komen de kosten voor alle bewoners.

10.12 Beheerdersvergadering met stadsdeel Laak: met behulp van camera’s kunnen schadekosten verhaald worden. Offertes worden door atrium aangevraagd. Het streven was om vóór de feestdagen het probleem aangepakt te hebben, maar het adviesvoorstel moet eerst nog door atrium voorgelegd worden op Bedrijven-VvE vergadering wat in januari staat gepland. 17/12 Puur beheer heeft nog geen datum doorgegeven voor een vergadering met RBA (ondanks de verzoeken van BKS).

10/12 Mailvoorstel naar stadsdeel Laak om Veiligheid en Leefbaarheid in Nieuw-Laakhaven te verbeteren.

26/11 mail inzake kostenverdeling, met verzoek rekening te houden met financiële kosten voor bewonersgroep. Mail inzake samenwerking stimuleren tussen partijen om leefbaarheid in gebied te verbeteren.

02/11 de door bewoners ondertekende petitie van het VvE-bestuur is via stichting Mooi door stadsdeel Laak in behandeling genomen.

Aandachtspunt problemen bewonersparkeerdek is door BKS afgehandeld.

Aandachtspunt cv ketelonderhoud is door Vania afgehandeld.

Plan van Aanpak bedrijventerrein

09.11= de politie is gestart aan een plan van aanpak om problemen rond het bedrijventerrein aan te pakken; er is een inventarisatie gemaakt van de (sloop) auto’s van de garagebedrijven, grof vuil, slagboomprobleem etc. Het plan wordt op 24/11 in de vergadering gepresenteerd aan o.a. stadsdeel Laak, beheer calandria, handhaving.

Problemen Bewonersparkeerdek

15.10= BKS heeft schrikblokken geplaatst ivm verkeerd geparkeerde auto’s 19.11=BKS heeft nieuwe tags geregeld voor bewoners om te voorkomen dat onbevoegden gebruik kunnen maken van het parkeerdek. De nieuwe tags gaan per 23/11 in.

Urgente melding verlichting bedrijventerrein

13.11= In sommige gevallen kunnen meldingen niet tijdig worden uitgevoerd, omdat beheerders afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van hun onderhoudspartij. Bewoners hebben daardoor 1,5 week in het donker de afrit van het bedrijventerrein moeten bereiken. De veiligheid van de bewoners mag echter niet afhangen van de beschikbaarheid van een onderhoudsteam. Als Calandria samenwerkt met een pool van electriciens en monteurs (van beide beheerders), dan verbetert het de veiligheid en leefbaarheid voor bewoners.

CV Ketelonderhoud

16.10 = Melding CV Ketels worden niet/onregelmatig onderhouden. 19.11 Van ‘t Hof Rijnland heeft dit opgepakt en houdt zich bezig met de uitvoering van de jaarlijkse controle. De VvE houdt het in de gaten als er klachten of storingen zijn.

Vergadering Stadsdeel Laak

03.11 = Betrokken partijen gaan in gezamenlijk overleg om de knelpunten uit het onderzoeksverslag te bespreken en aan te pakken. Dit overleg wordt door Stadsdeel Laak in gang gezet.

12.10 = Atrium is verzocht contactgegevens door te geven van betrokken partijen (bedrijven) ivm het overleg dat door Stadsdeel Laak wordt georganiseerd.

08.10 = Verslag is in behandeling genomen door stadsdeelkantoor Laak. In samenwerking met bewoners Calandria

28.09 = Verslag verstuurd naar stadsdeelkantoor Laak

13.08 = melding overlast gedaan bij gemeente den haag. De weken erna is contact opgenomen door gemeente den haag afdeling woonoverlast, gemeente den haag directie veiligheid en stadsdeelkantoor Laak.

10.08 = mailing uitgedaan naar parkeerbeheer Calandria inzake onderzoek parkeersituatie Calandria

08.08 = onderzoek gestart Veiligheid&Leefbaarheid Calandria